SRI VISHNU SAHASRANAAMAM

By
 
Unknown

Etext transcribed by N. Srinivasan and Karthik Krishnan, formatted and proofed by Maitri Venkat-Ramani.
 
This etext may be transliterated in Sanskrit using the Itrans processing tool at the following location:
http://sanskrit.gde.to/processing_tools/processing_tools.html
 
To render the transliteration as accurate as possible, please help us refine this text using the rules outlined at the aforementioned website.
 
 
 

auM suklaambaradharam viShNum shashivarNam chaturbhujam
prasanna vadanam dhyaayet sarva vighnopasaantaye
 
shaantaakaaram bhujagashayanam padmnaabham suresham
vishwaadaram gaganasadrsham meghavarNam shubhaangam
laxmIkaantham kamalanayanam yogibhir dhyaanagamyam
vande viShNum bhava bhaya haram sarva lokaika naatham
 
sashankhachakram sakirIta kuNdalam
sapItavastram sarasIruhexaNam
sahaaravaxasthala kaustubhashriyam
namaami viShNum shirasaa chaturbhujam
 
***
 
shrutvaa dharamaan asheShena paavanaani cha sarvashah
yudhiShthira shaantanavam punarevaa bhyabhaaShata
 
kimekam daivatam loke kim vapyekam paraayaNam
stuvantah kam kamarchantah praapnuyur maanavaah shubham
 
ko dharmah  sarvadharmaaNaam bhavatah paramo matah
kim japan muchyate jantur janma sasaara bandhanaat
 
bhIShmau uvaacha
 
jagat prabhum devadevam anantam purushotthamam
stuvan naama sahasreNa puruShah satatotthitah
 
tameva chaarchayan nityam bhaktyaa puruSham avyayam
dhyaayan stuvan namasyamscha yajamaanas tamevaca
 
anaadinidhanam viShNum sarvalokamaheshwaram
loKhaadhayxam stuvan nityam sarva dukhahtigobhavet
 
brahmaNyam sarvadharma~nam lokaanaam kIrtivardhanam
lokanaatham mahadbhUtam sarvabhUtabhavodbhavam
 
esa me sarvadharmaaNaam dharmodhikatamo matah
yad bhaktyaa pundarIkaaxam stavair arcen narah sadaa
 
paramam yo mahat tejah paramam yo mahat tapah
paramam yo mahad brahma paramam yah paraayaNam
 
pavitraaNaam pavitram yo mangalanaam cha mangalam
daivatam daivataanaam cha bhUtaanaam yovyayah pitaa
 
yatah sarvaaNi bhUtaani bhavantyaadi yugaagame
yasminscha pralayam yaanti punareva yugaxaye
 
tasya lokapradhaanasya jagan naathasya bhUpate
viShNor naamasahasram me srNu paapabhayaapaham
 
yaani naamaani gauNaani vikhyaataani mahaatmanah
rShibhih parigItaani taani vaxyaami bhUtaye
 
Stotram
 
auM vishvam viShNur vaShaTkaaro bhUta bhavya bhavat prabhuh
bhUtakrd bhUtabhrd bhaavo bhUtaatmaa bhUtabhaavanah
 
pUtaatmaa paramaatmaacha muktaanaam paramaagatih
avyayah puruShah saaxi xetra~no xara evacha
 
yogo yogavidaamnetaa pradhaana puruSheshvarah
naarasimha vapuh shrImaan keshavah puruShotthamah
 
sarvah sharvah shivah sthaanur bhUtaadir nidhir avyayah
sambhavo bhaavano bhartaa prabhavah prabhurIshvarah
 
svayambhuh shambhuraadityah puShkaraaxo mahaasvanah
anaadi nidhano dhaata vidhaata dhaaturuttamah
 
aprameyo hriShIkeshah padmanaabhomaraprabhuh
vishvakarmaa manustvaShTaa sthaviShThah sthaviro dhruvah
 
agraahyah shaashvatah krShNo lohitaaxa pratardanah
prabhUtastrikakubdhaama pavitram mangalam param
 
Ishaanah praaNadah praaNo jyeShThah sreShThah prajaapatih
hiranyagarbho bhUgarbho maadhavo madhusUdanah
 
Ishvaro vikramI dhanvI medhaavI vikramah kramah
anutthamo duraadharShah krta~nah krtir aatmavaan
 
sureshah sharaNam sharma vishvaretaah prajaabhavah
ahah samvatsaro vyaalah pratyayah sarvadarshanah
 
ajah sarveshvarah siddhah siddhih sarvaadir achyutah
vrShaakapir ameyaatmaa sarvayoga vinihsrtah
 
vasur vasumanaah satyah samaatmaa sammitah samah
amoghah pundarIkaaxo vrShakarmaa vrShaakrtih
 
rudro bahushiraa babhrur vishvayonih shuchisravaah
amrtah shaashvatasthaanur varaaroho mahaatapaah
 
sarvagah sarvavidbhaanur viShvakseno janaardanah
vedo vedavid avyango vedaango vedavit kavih
 
lokaadhyaxah suraadhyaxo dharmaadhyaxah krtaakrtah
chaturaartmaa chaturvyUhahs chaturdamShtras chaturbhujah
 
bhraajiShnur bhojanam bhoktaa sahiShNur jagadaadijah
anagho vijayo jetaa vishvayonih punarvasuh
 
upendro vaamanah praamshur amoghah shuchir Urjitah
atIndrah samgrahah sargo dhrtaatmaa niyamo yamah
 
vedyo vaidyah sadaa yogI vIrahaa maadhavo madhuh
atIndriyo mahaamaayo mahotsaaho mahaabalah
 
mahaabuddhir mahaavIryo mahaashaktir mahaadyutih
anirdeshyavapuh srImaan ameyaatmaa mahaadridhrk
 
maheShvaaso mahIbhartaa shrInivaasa sataam gatih
aniruddhah suraanando govindo govidaam patih
 
marIcir damano hamsah suparNo bhujagottamah
hiraNyanaabhah sutapaah padmanaabhah prajaapatih
 
amrtyuh sarvadrk simhah sandhaata sandhimaan sthirah
ajo durmarShaNah shaastaa vishrutaatmaa suraarihaa
 
gurur gurutamo dhaama satyah satyaparaakramah
nimiSho nimiShah sragvI vaachaspatir udaaradhIh
 
agraNIr graamaNIh shrImaan nyaayo netaa samIraNah
sahasramUrdhaa vishvaatmaa sahasraaxah sahasrapaat
 
aavartano nivrttaatmaa samvrtah sampramardanah
ahah samvartako vahnir anilo dharaNI dharah
 
suprasaadah prasannaatmaa vishvadhrg vishvabhug vibhuh
satkartaa satkrtah saadhur jahnur naaraayaNo narah
 
asamkhyeyo prameyaatmaa vishiShTah shiShTakrch Chuchih
siddhaarthah siddhasamkalpah siddhidah siddhisaadhanah
 
vrShaahi vrShabho viShNur vrShaparvaa vrShodarah
vardhano vardhamaanashcha viviktah shrutisaagarah
 
subhujo durdharo vaagmi mahendro vasudo vasuh
naikarUpo brhadrUpah sipiviShtah prakaashanah
 
ojas tejo dyutidharah prakaashaatmaa prataapanah
rddhah spaShtaaxaro mantras chandraamsur bhaaskaradyutih
 
amrtaansUdbhavo bhaanuh shashabinduh sureshvarah
auShadam jagatah setuh satyadharma paraakramah
 
bhUtabhavya bhavannaatah pavanah paavanonalah
kaamahaa kaamakrt kaantah kaamah kaamaprdah prabhuh
 
yugaadrikrd yugaavarto naikamaayo mahaashanah
adrshyo vyaktarUpash cha sahasrajid anantajit
 
iShtovishiShTah shiShTeShTah shikhanDi nahuSho vrShah
krodhahaa krodhakrt kartaa vishvabaahur mahIdharah
 
achyutah prathitah praaNah praaNado vaasavaanujah
apaamnidhir adhiShThaanam apramatthah pratiShTitah
 
skandah skandadharo dhuryo varado vayuvaahanah
vaasudevo brhadbhaanur aadidevah purandarah
 
ashokas taaraNas taarah shurah shaurir janeshvarah
anukUlah shataavartah padmi padmanibhexanah
 
padmanaabhoravindaaxah padmagarbhah sharIrabhrt
maharddhir rddho vrdhaatmaa mahaaxo garudadhvajah
 
atulah sharabho bhImah samaya~no havirharih
sarvalaxaNa laxaNyo laxmIvaan samitinjayah
 
vixaro rohito maargo heturdaamodarah sahah
mahIdharo mahaabhaago vegavaan  amitaashanah
 
udbhavah xobhano devah shrIgarbhah parameshvarah
karaNam kaaraNam kartaa vikartaa gahano guhah
 
vyavasaayo vyavasthaanah samsthaanah sthaanado dhruvah
pararddhih paramaspaShThas tuShTah puShTah subhexaNah
 
raamo viraamo virato maargo neyo nayo'nayah
virah shaktimataam shreShTho dharmo dharmavid uttamah
 
vaikunThah puruShah praaNah praaNadah praNavah prthuh
hiraNyagarbhah shatrugno vyaapto vaayur adhoxajah
 
rtuh sudarshanah kaalah parameShThi parigrahah
ugrah samvatsaro daxo vishraamo vishvadaxiNah
 
vistaarah sthaavarasthaaNuh pramaaNam bIjam avyayam
arthonartho mahaakosho mahaabhogo mahaadhanah
 
anirviNNah sthaviShThobhur dharmayUpo mahaamakhah
naxatranemir naxatri xamah xaamah samihanah
 
ya~na ijyo mahejyas cha kratuh satram sataamgatih
sarvadarshI vimuktaatmaa sarva~no ~naanamuttamam
 
suvratah sumukhah sUxmah sughosah sukhada suhrt
manoharo jitakrodho virabaahur vidaaranah
 
svaapanah svavasho vyaapi naikaatma naikakarmakrt
vatsaro vatsalo vatsi ratnagarbho dhaneshvarah
 
dharmagub dharmakrd dharmI sadasat xaram axaram
avi~naataa sahasraamshur vidhaataa krtalaxaNah
 
gabhastinemih sattvasthah simho bhUtamaheshvarah
aadidevo mahaadevo devesho devabhrdguruh
 
uttaro gopatir gopta ~naanagamyah puraatanah
sharIrabhUtabhrd bhokta kapIndro bhUridaxiNah
 
Somapomrtapah somah purujit purusattamah
vinayo jayah satyasandho daasaarah saatvataampatih
 
jIvo vinayitaasaaxI mukundomitavikramah
ambhonidhir anantaatmaa mahodadhishayontakah
 
ajo mahaarhah svaabhaavyo jitaamitrah pramodanah
aanando nandano nandah satyadharmaa trivikramah
 
maharShih  kapilaachaarya krta~no medinIpatih
tripadas tridashaadhyaxo mahaashrngah krtaantakrt
 
mahaavaraaho govindah suSheNah kanakaangadi
guhyo gabhiro gahano guptash chakragadaadharah
 
vedhaah svaangojitah krShNo drDah samkarShaNochyutah
varuNo vaaruNo vrxah puShkaraaxo mahaamanaah
 
bhagavaan bhagahaa nandI vanamaalI halaayudhah
aadityo jyotiraadityah sahishnur gatisattamah
 
sudhanvaa khanDaparashur daaruNo draviNapradah
divahsprk sarvadrg vyaaso vaachaspathir ayonijah
 
trisaamaa saamagah saama nirvaaNam bhesShajam bhiShak
sanyaasakrich Chamah shaantho niShThaa shaanthih paraayaNam
 
shubhaangah shaantidah sraShThaa kumuDah kuvaleshayah
gohito gopatir goptaa vrshabhaxo vrshapriyah
 
anivartI nivrtaatmaa sanxepthaa xemakrc Chivah
srIvatsa vaxa srIvaasah srIpatih srImataamvarah
 
srIdhah srIshah srInivasa srInidhih srIvibhaavanah
srIdharah srIkarah shreyah srImaaan loka trayaasrayah
 
svaxa svangah shataanando nandir jyotir gaNeshvarah
vijitaatmah viDheyaatmaa satkIrtish Chinna samshayah
 
udhIrNah sarvatash Chaxur anisha shaashvatastirah
bhUshayo bhUShaNo bhtirvishokah shokkanaashanah
 
archishmaaan architah kumbho vishudhatmaa vishodanah
anirudhoh apratirarthah pradyumno mita vikramah
 
kaalaneminihaa vIrah shaurih shUrah janeshwarah
trilokaatmaa trilokeshah keshavah keshihah harih
 
kaamadevah kaamapaalah kaamI kaantah krtaagamah
anirdeshyaah vapurvishNur viRo ananto dhanamjayah
 
bramaNyo bramhakrd brahmaa brahma brahmavivardhanah
bramhavit braamhaNo bramhi brahma~no bramhmanah priyah
 
mahaakarmo mahaakarmaa mahatejaa mahoragah
mahaakratur mahaayajvah mahaya~no mahaahavih
 
stavyah stavapriyah stotram stuti stotaraNapriyah
purNah pUrayitaa puNyah puNya kIrtir anaamayah
 
manojavas TIrthakaro vasureta vasupradah
vasupradoh vaasudevo vasur vasumanaa havih
 
sadgatih satkrtih sattaa sadbhUtih satparaayaNah
sUraseno yadushreShThah sannivaasah suyaamunah
 
bhUtaa vaaso vaasudevah sarvaasu nilayo nalah
darpahaa darpado drpto durdharo dhaaparaajitah
 
visha\vamUrtir mahaamUrtir dIptamUrtir amUrtimaan
anekamurtit avyaktah shatah Murtih shataananah
 
eko naikah savah kahkim ettad padamanuttamam
lokabandhur lokanaatho maadhavo bhaktavatsalah
 
suvarNa varNo hemaango varaangas chandanaangadI
vIraha vishamah ShuNyo grtaaShIr achalaschalah
 
amaani maanado maanyo lokasvaami trilokadhrk
sumedha medhajo dhanyah satyamedhah dharaadharah
 
tejo vrsho dyuti dharah sarvash shaastrah bhrtaamvarah
pragraho nigraho vyagro naika shrngo gadaagrajah
 
chaturmUrtih chaturbaahus chaturvyUhas chaturgatih
chaturaatma chaturbhaavas chaturveda vidhekapaath
 
sammavaro nivrttaattma dhurjayo dhuratikramah
dhurlabho dhurgamo dhurgo dhuraavaaso dhuraarihaa
 
Shubhaango lokasaarangah sutantuh stantuvardhanah
indrakarmaa mahakarmaa krtakarmaa krtaagamanah
 
udhbhavah sundarah sundo ratnanaabhah sulochanah
arko vaajasanah  shrngi jayantah sarvavijjaI
 
suvarNabindur axobhyah sarvaageswareshwarah
mahaahradao mahaagarto mahaabhUto mahaanidhih
 
kumudah kundarah kundah parjanyah paavanonilah
amritaasho mrtavapuh sarva~na sarvatomukhah
 
sulabhah subratah siddhah shatrujit chtrutaapanah
nyagrodoh dumbaro svattas ChaanUraandrah nishUdanah
 
sahasraarchih saptajihvah saptaidhaah saptavaahanah
amUrtit anagho chintyo bhayakrd bhayanaashanah
 
anurbrhat krshasthUlo guNabhriN nirguNo mahaan
adhrtah svadhrtah svaasayh raagvamso vamsavardhanah
 
bhaarabhrt kathito yogih yogishah sarvakaamadah
aashramah shramaNah xaamah suparno vaayuvaahanah
 
dhanurdharo dhanurvedo daNdo damayitaa damah
aparaajitah sarvasaho niyantaa niyamo yamah
 
sathvavaan saatvikah satya satyahramah paraayanah
abhipraayah priyaarhorhah priyakrt prItivardhanah
 
vihaayasahgathir jyotih suruchir hutabhug vibhuh
ravir virochanah sUryah savitaa ravilochanah
 
ananto hutabhugh bhoktaa sukado naikajo grajah
anirviNah sadaamarShi lokaadhishTaanam adbutah
 
sanaat sanaatana tamah kapilah kapir avyayah
svastidah svastikrt svasti svastibhuk svasti daxinah
 
arodrah kundalI chakrI vikram yUrjitah shasanah
shabdatigah shabdasahah shishirah sarvarIkarah
 
akrUrah peshalo daxo daxinah xaminaam varah
vidvathamo vitabhayah puNyas sravanakIrtanah
 
uttaarano duShkrtihaa punyo duhsvapna naashanah
vIraha raxanah santo jIvanah paryavasthitah
 
anantarUpo anantasrIr jitamanyur bhayaapahah
chaturashro gabhIraatamaa vidisho vyadisho dishah
 
anaadi bhUrbhuvo laxmIh suvIro ruchiraangadah
janano janajanmaadir bheemo bheema paraakramah
 
aadhaara nilayo dhaata pushpahaasah prajaagarah
Urdvagah satpataachaarah praaNadah pranavah pranah
 
praamadam praananilayahp praanabhrt praanajIvanah
tathvam tathva videkaatmaa janmamrtyu jaraatigah
 
bhUrbhuvah svastarustaarah savitaa prapitaamahah
ya~no ya~napatir yajva ya~nango  ya~na vaahanah
 
ya~nabhrd ya~nakrd ya~ni ya~nabhug ya~nasaadanah
ya~naantakrd ya~naguhyam annam annaadaevacha
 
aatmayonih svayamjaato vaikhaana saamagaayanah
devakI anadanah srashta xiteeshah paapnashanah
 
Shankabrn nandakI chakrI shaarnga dhanvaa gadhaadharah
rathaangapaanir axobyah sarva praharaNaayudhah
 
sarva praharaNaayudhah auM namah
 
vanamaalI gadI shaarngI shankI chakrI cha nandakI
srImaan naraayaNo viShNur vaasudevo bhiraxatu
 
itIdam kIrtanIyasya keshavasya mahaatmanah
naam naam sahasram divyaanaam asheSheNa prakIrtitam
 
ya idam shruNuyam nityam yaschaapi parikIrtayet
naa shubham praapnuyat kinchit somutreha cha maanavaah
 
bhaktimaan yah sadotthaaya shuchis sthagatamaanasah
sahasram vaasudevasya naam naam yetat prakIrtayet
yashah praapnoti vipulam ~naati praadhaanyam evacha
achalam shriyam aapnoti shreyah praapnoti anuttamam
na bhayam kvachid aapnoti vIryam tejas cha vindati
bhavatyaroho dyutimaan balarUpa gunaanvitah
 
vaausedvaashrayo martyo vaasudeva paraayaNah
sarvapaapa vishuddhaatma yaati brahmasanaatanam
 
imamstavam adIyaanah shraddhaa bhakti samanvitah
yujyet aatma sukhaxaanti shrIdhrti smrti kIrtibhih
 
sarvaagamaanaam aachaarah pratamam parikalpate
aachara prabhavo dharmo dharmasya prabhurachyutah
 
rShayah pitaro devaa mahaabhUtaani dhaatavah
jangamaa jangamam chedam jagannaaraayaNodbhavam
 
yogo ~naanam tathaa saamkhyam vidyaa shilpaadi karmacha
vedaah shaastraani vi~naanam etat sarvam janaardanaat
 
eko viShNur mahad bhUtam prthak bhUtaan yanekashah
trImllokaam vyaapya bhUtaatmaa bhunkte vishva bhug avyayah
 
ivam stavam bhagavato viShNor vyaasena kIrtitam
paThedya icchet puruShah shreyah praptum sukhaanicha
 
vishveshvaram ajam devam jagatah prabhavaapyayam
bhajantiye puShkaraaxam nateyaanti paraabhavam
 
              auM namah