SHI JING [Book of Odes]


CONTENTS:

詩集傳序... 4

國風 (LESSONS FROM THE STATES) 5

周南  (THE ODES OF ZHOU AND THE SOUTH) 6

1.  關睢  GUAN SUI 6

2.  葛覃  GE TAN.. 7

3.   卷耳    JUAN ER.. 8

4.  樛木  JIU MU.. 9

5.   螽斯    ZHONG SI 10

6.   桃夭   TAO YAO.. 11

7.  兔罝  TU JU.. 12

8.  芣苡  FOU YI 13

9.  漢廣  HAN GUANG.. 13

10.  汝墳  RU FEN.. 15

11.  麟之趾  LIN ZHI ZHI 16

召南  (THE ODES OF SHAO AND THE SOUTH) 16

12.  鵲巢  QUE CHAO.. 16

13.  采蘩  CAI FAN.. 17

14.  草蟲  CAO CHONG.. 18

15.  采蘋  CAI PING.. 19

16.  甘棠  GAN TANG.. 20

17.  行露  XING LU.. 21

18.  羔羊  GAO YANG.. 21

19.  殷其雷  YIN QI LEI 22

20.   摽有梅  BIAO YOU MEI 23

21.  小星  XIAO XING.. 24

22.  江有汜  JIANG YOU SI 25

23.  野有死麇  YE YOU SI JUN.. 26

24.  何彼襛矣  HE BI NONG YI 27

25.  騶虞  ZOU YU.. 27

邶風  (THE ODES OF BEI) 28

26.  柏舟  BO ZHOU.. 28

27.  綠衣  LU YI 30

28.  燕燕  YAN YAN.. 31

29.  日月  RI YUE.. 32

30.  終風  ZHONG FENG.. 34

31.  擊鼓  JI GU.. 35

32.  凱風  KAI FENG.. 36

33.  雄雉  XIONG ZHI 37

34.  匏有苦葉  PAO YOU KU YE.. 38

35.  谷風  GU FENG.. 39

36.  式微  SHI WEI 42

37.  旄丘  MAO QIU.. 43

38.  簡兮  JIAN XI 44

39.  泉水  QUAN SHUI 45

40.  北門  BEI MEN.. 46

41.  北風  BEI FENG.. 47

42.  靜女  JING NU.. 48

43.  新臺  XIN TAI 49

44.  二子乘舟  ER ZI CHENG ZHOU.. 50

鄘風  (THE ODES OF YONG) 51

45.  柏舟  BO ZHOU.. 51

46.  牆有茨  QIANG YOU CI 52

47.  君子偕老  JUN ZI XIE LAO.. 53

48.  桑中  SANG ZHONG.. 54

49.  鶉之奔奔  CHUN ZI BEN BEN.. 55

50.  定之方中  DING ZHI FANG ZHONG.. 56

51.  蝃蝀  DI DONG.. 57

52.  相鼠  XIANG SHU.. 58

53.  干旄  GAN MAO.. 59

54.  載馳  ZAI CHI 60

衛風  (THE ODES OF WEI) 61

55.  淇奧  QI AO.. 61

56.  考槃  KAO PAN.. 63

57.  碩人  SHUO REN.. 64

58.    MANG.. 66

59.  竹竿  ZHU GAN.. 69

60.  芄蘭  WAN LAN.. 70

61.  河廣  HE GUANG.. 71

62.  伯兮  BO XI 71

63.  有狐  YOU HU.. 72

64.  木瓜  MU GUA.. 73

王風  (THE ODES OF WANG) 74

65.  黍離  SHU LI 74

66.  君子于役  JUN ZI YU YI 75

67.  君子陽陽  JUN ZI YANG YANG.. 76

68.  揚之水  YANG ZHI SHUI 77

69.  中谷有蓷  ZHONG GU.. 78

70.  兔爰  TU YUAN.. 79

71.  葛藟  GE LEI 81

72.  采葛  CAI GE.. 82

73.  大車  DA CHE.. 82

74.  丘中有麻  QIU ZHONG YOU MA.. 83

鄭風  (THE ODES OF ZHENG) 84

75.  緇衣  ZI YI 84

76.  將仲子  JIANG ZHONG ZI 85

77.  叔于田  SHU YU TIAN.. 86

78.  大叔于田  DA SHU YU TIAN.. 87

79.  清人  QING REN.. 89

80.  羔裘  GAO QIU.. 90

81.  遵大路  ZUN DA LU.. 90

82.  女曰雞鳴  NU YUE JI MING.. 91

83.  有女同車  YOU NU TONG CHE.. 92

84.  山有扶蘇  SHAN YOU FU SU.. 93

85.  蘀兮  TUO XI 94

86.  狡童  JIAO TONG.. 94

87.  褰裳  QIAN CHANG.. 95

88.    FENG.. 96

89.  東門之墠  DONG MEN ZHI SHAN.. 97

90.  風雨  FENG YU.. 97

91.  子衿  ZI JIN.. 98

92.  揚之水  YANG ZHI SHUI 99

93.  出其東門  CHU QI DONG MEN.. 100

94.  野有蔓草  YE YOU MAN CAO.. 101

95.  溱洧  QIN WEI 101

齊風  (THE ODES OF QI) 103

96.  雞鳴  JI MING.. 103

97.    XUAN.. 104

98.    ZHU.. 104

99.  東方之日  DONG FANG ZHI RI 105

100.  東方未明  DONG FANG WEI MING.. 106

101.  南山  NAN SHAN.. 107

102.  甫田  FU TIAN.. 108

103.  盧令  LU LING.. 109

104.  敝笱  BI GOU.. 109

105.  載驅  ZAI QU.. 110

106.  猗嗟  YI JIE.. 111

魏風  (THE ODES OF WEI) 112

107.  葛屨  GE JU.. 112

108.  汾沮洳  FEN JU RU.. 113

109.  園有桃  YUAN YOU TAO.. 114

110.  陟岵  ZHI HU.. 116

111.  十畝之間  SHI MU ZHI JIAN.. 117

112.  伐檀  FA TAN.. 117

113.  碩鼠  SHUO SHU.. 119

唐風  (THE ODES OF TANG) 120

114.  蟋蟀  XI SHUAI 120

115.  山有樞  SHAN YOU SHU.. 122

116.  揚之水  YANG ZHI SHUI 123

117.  椒聊  JIAO LIAO.. 124

118.  綢繆  CHOU MOU.. 125

119.  杕杜  DI DU.. 126

120.  羔裘  GAO QIU.. 127

121.  鴇羽  BAO YU.. 128

122.  無衣  WU YI 129

123.  有杕之杜  YOU DI ZHI DU.. 130

124.  葛生  GE SHENG.. 130

125.  采苓  CAI LING.. 131

秦風  (THE ODES OF QIN) 133

126.  車鄰  CHE LIN.. 133

127.  駟驖  SI TIE.. 134

128.  小戎  XIAO RONG.. 135

129.  蒹葭  JIAN JIA.. 136

130.  終南  ZHONG NAN.. 138

131.  黃鳥  HUANG NIAO.. 138

132.  晨風  CHEN FENG.. 140

133.  無衣  WU YI 142

134.  渭陽  WEI YANG.. 142

135.  權輿  QUAN YU.. 143

陳風  (THE ODES OF CHEN) 144

136.  宛丘  WAN QIU.. 144

137.  東門之枌  DONG MEN ZHI FEN.. 144

138.  衡門  HENG MEN.. 145

139.  東門之池  DONG MEN ZHI CHI 146

140.  東門之楊  DONG MEN ZHI YANG.. 147

141.  墓門  MU MEN.. 148

142.  防有鵲巢  FANG YOU QUE CHAO.. 148

143.  月出  YUE CHU.. 149

144.  株林  ZHU LIN.. 150

145.  澤陂  ZE PO.. 150

檜風  (THE ODES OF KUAI) 151

146.  羔裘  GAO QIU.. 152

147.  素冠  SU GUAN.. 152

148.  隰有萇楚  XI YOU CHANG CHU.. 153

149.  匪風  FEI FENG.. 154

曹風  (THE ODES OF CAO) 154

150.  蜉蝣  FU YOU.. 155

151.  候人  HOU REN.. 155

152.  鳲鳩  SHI JIU.. 156

153.  下泉  XIA QUAN.. 158

豳風  (THE ODES OF BIN) 159

154.  七月  QI YUE.. 159

155.  鴟鴞  CHI XIAO.. 163

156.  東山  DONG SHAN.. 165

157.  破斧  PO FU.. 167

158.  伐柯  FA KE.. 168

159.  九罭  JIU YU.. 169

160.  狼跋  LANG BA.. 170

小雅 (MINOR ODES OF THE KINGDOM) 170

鹿鳴之什(DECADE OF LU MING) 171

161.  鹿鳴  LU MING.. 171

162.  四牡  SI MU.. 172

163.  皇皇者華  HUANG HUANG ZHE HUA.. 173

164.  常棣  CHANG DI 175

165.  伐木  FA MU.. 177

166.  天保  TIAN BAO.. 179

167.  采薇  CAI WEI 181

168.  出車  CHU CHE.. 183

169.  杕杜  DI DU.. 186

南陔(NAN GAI) 188

白華之什(DECADE OF BAIHUA) 188

白華(BAI HUA) 188

華黍(HUA SHU) 188

170.  魚麗  YU LI 188

由庚(YOU GENG) 189

171.  南有嘉魚  NAN YOU JIA YU.. 190

崇丘(CHONG QIU) 191

172.  南山有臺  NAN SHAN YOU TAI 191

由儀(YOU YI) 192

173.  蓼蕭  LIAO XIAO.. 193

174.  湛露  ZHAN LU.. 194

彤弓之什(DECADE OF TONG GONG) 195

175.  彤弓... 195

175.  TONG GONG.. 196

176.  菁菁者莪  JING JING ZHE E.. 196

177.  六月  LIU YUE.. 197

178.  采芑  CAI QI 200

179.  車攻  CHE GONG.. 203

180.  吉日  JI RI 204

181.  鴻雁  HONG YAN.. 206

182.  庭燎  TING LIAO.. 207

183.  沔水  MIAN SHUI 208

184.  鶴鳴  HE MING.. 209

祈父之什(DECADE OF QI FU) 210

185.  祈父  QI FU.. 210

186.  白駒  BAI JU.. 211

187.  黃鳥  HUANG NIAO.. 213

188.  我行其野  WO XING QI YE.. 214

189.  斯干  SI GAN.. 215

190.  無羊  WU YANG.. 218

191.  節南山  JIE NAN SHAN.. 220

192.  正月  ZHENG YUE.. 223

193.  十月之交  SHI YUE ZI JIAO.. 228

194.  雨無正  YU WU ZHENG.. 232

小旻之什(DECADE OF XIAO MIN) 235

195.  小旻  XIAO MIN.. 235

196.  小宛  XIAO WAN.. 237

197.  小弁  XIAO BIAN.. 239

198.  巧言  QIAO YAN.. 243

199.  何人斯  HE REN SI 245

200.  巷伯  XIANG BO.. 248

201.  谷風  GU FENG.. 250

202.  蓼莪  LIAO E.. 251

203.  大東  DA DONG.. 253

204.  四月  SI YUE.. 256

北山之什(DECADE OF BEI SHAN) 258

205.  北山  BEI SHAN.. 258

206.  無將大車  WU JIANG DA CHE.. 260

207.  小明  XIAO MING.. 261

208.  鼓鍾  GU ZHONG.. 263

209.  楚茨  CHU CI 265

210.  信南山  XIN NAN SHAN.. 268

211.  甫田  FU TIAN.. 270

212.  大田  DA TIAN.. 272

213.  瞻彼洛矣  ZHAN BI LUO YI 274

214.  裳裳者華  CHANG CHANG ZHE HUA.. 275

桑扈之什(DECADE OF SANG HU) 277

215.  桑扈  SANG HU.. 277

216.  鴛鴦  YUAN YANG.. 278

217.  頍弁  KUI BIAN.. 279

218.  車舝  CHE XIA.. 281

219.  青蠅  QING YING.. 283

220.  賓之初筵  BIN ZHI CHU YAN.. 284

221.  魚藻  YU ZAO.. 287

222.  采菽  CAI SHU.. 288

223.  角弓  JIAO GONG.. 291

224.  菀柳  WAN LIU.. 292

都人士之什(DECADE OF DU REN SHI) 293

225.  都人士  DU REN SHI 294

226 .  采綠  CAI LU.. 295

227.  黍苗  SHU MIAO.. 297

228.  隰桑  XI SANG.. 298

229.  白華  BAI HUA.. 299

230.  綿蠻  MIAN MAN.. 301

231.  瓠葉  HU YE.. 302

232.  漸漸之石  JIAN JIAN ZHI SHI 303

233.  苕之華  TIAO ZHI HUA.. 304

234.  何草不黃  HE CAO BU HUANG.. 305

大雅 (GREATER ODES OF THE KINGDOM) 306

文王之什(DECADE OF WEN WANG) 306

235.  文王  WEN WANG.. 306

236.  大明  DA MING.. 309

237.  綿  MIAN.. 312

238.  棫樸  YU PU.. 315

239.  早麓  ZAO LU.. 317

240.  思齊  SI QI 318

241.  皇矣  HUANG YI 320

242.  靈臺  LING TAI 325

243.  下武  XIA WU.. 326

244.  文王有聲  WEN WANG YOU SHENG.. 327

生民之什(DECADE OF SHENG MIN) 330

245.  生民  SHENG MIN.. 330

246.  行葦  XING WEI 333

247.  既醉  JI JUI 336

248.  鳧鷖  FU YI 338

249.  假樂  JIA LE.. 339

250.  公劉  GONG LIU.. 341

251.  泂酌  JIONG ZHUO.. 344

252.  卷阿  JUAN A.. 345

253.  民勞  MIN LU.. 348

254.    BAN.. 351

蕩之什(DECADE OF DANG) 354

255.    DANG.. 354

256.    YI 358

257.  桑柔  SANG ROU.. 363

258.  雲漢  YUN HAN.. 369

259.  崧高  SONG GAO.. 374

260.  烝民  ZHENG MIN.. 377

261.  韓奕  HAN YI 381

262.  江漢  JIANG HAN.. 384

263.  常武  CHANG WU.. 387

264.  瞻卬  ZHAN YANG.. 389

265.  召旻  ZHOU WEN.. 393

(ODES OF THE TEMPLE AND THE ALTAR) 395

周頌清廟之什  (SACRIFICIAL ODES OF ZHOU, DECADE OF QING MIAO) 395

266.  清廟  QING MIAO.. 395

267.  維天之命  WEI TIAN ZHI MING.. 396

268.  維清  WEI QING.. 397

269.  烈文  LIE WEN.. 397

270.  天作  TIAN ZUO.. 398

271.  昊天有成命  HAO TIAN YOU CHENG MING.. 398

272.  我將  WO JIANG.. 399

273.  時邁  SHI MAI 400

274.  執競  ZHI JING.. 401

275.  思文  SI WEN.. 402

周頌臣工之什(SACRIFICIAL ODES OF ZHOU , DECADE OF CHEN GONG) 402

276.  臣工  CHEN GONG.. 402

277.  噫嘻  YI XI 403

278.  振鷺  ZHEN LU.. 404

279.  豐年  FENG NIAN.. 404

280.  有瞽  YOU GU.. 405

281.    QIAN.. 406

282.    YONG.. 406

283.  載見  ZAI JIAN.. 407

284.  有客  YOU KE.. 408

285.    WU.. 409

周頌閔予小子之什(SACRIFICIAL ODES OF ZHOU, DECADE OF MIN YOU XIAO ZI) 409

286.  閔予小子  MIN YU XIAO ZI 409

287.  訪落  FANG LUO.. 410

288.  敬之  JING ZHI 411

289.  小毖  XIAO BI 411

290.  載芟  ZAI SHAN.. 412

291.  良耜  LIANG SI 414

292.  絲衣  SI YI 415

293.    ZHUO.. 416

294.    HUAN.. 416

295.    LAI 417

296.    BAN.. 418

魯頌(PRAISE-SONGS OF LU) 418

297.    JIONG.. 418

298.  有駜  YOU BI 420

299.  泮水  PAN SHUI 421

300.  閟宮  BI GONG.. 425

商頌(SACRIFICIAL ODES OF SHANG) 431

301.    NA.. 431

302.  烈祖  LIE ZU.. 432

303.  玄鳥  XUAN NIAO.. 433

304.  長發  CHANG FA.. 435

305.  殷武  YIN WU.. 437

 


About the electronic version

Shi Jing [Book of Odes]

Anonymous


Creation of machine-readable version: Xuepen Sun and Xiaoqian Zheng, University of Virginia Chinese Text Initiative
Creation
of digital images:
Conversion to TEI.2-conformant markup: Xuepen Sun and Xiaoqian Zheng, University of Virginia Chinese Text Initiative
University of Virginia Library
Charlottesville, Virginia
Chinese, AnoShih

Publicly-accessible

URL: http://etext.lib.virginia.edu/chinese

1998

Chinese Text Initiative

Chinese characters which were not available in the Chinese word processor (NJStar) were substituted with synonymous characters.


About the print version

Shi Ji Zhuan

Zhu Xi


Zhong Hua Xue Yi She
Shanghai
1936
Print copy consulted: in UVa Makiam collection
The English translation text was taken from The Chinese Classics, vol. 4 by James Legge (1898) and checked against a reprinted edition by Wen Zhi Zhe chu pan she (Taiwan, 1971). Transliteration of Chinese names in the English translation were converted to PinYin from Legge's own.

Prepared for the University of Virginia Library Electronic Text Center.

The images exist as archived TIFF images, one or more JPEG versions for general use, and thumbnail GIFs.

Some keywords in the header are a local Electronic Text Center scheme to aid in establishing analytical groupings.


English Chinese


Revisions to the electronic version
August 1998
corrector Christine Ruotolo, Electronic Text Center Created TEI header; parsed text and fixed tagging errors.

etextcenter@virginia.edu . Commercial use prohibited; all usage governed by our Conditions of Use: http://etext.lib.virginia.edu/conditions.html


詩集傳序

或有問予曰、詩何為而作也。予應之曰、人生而靜、 天之性也、感於物而動、 性之欲也 。夫既有欲矣、 則不能無思。 既有思矣、則不能無言。既有言矣、 則言之所不能盡、 爾發於咨嗟詠歎之餘者、必有自然之音響節族﹙音奏﹚而不能已焉。 此詩之所以作也。曰、然則其所以教者何也。曰、詩者、人心之感物而形於言之餘也。心之所感而邪正、故言之所形有是非。惟聖人在上、則其所感者無不正、而其言皆足以為教。其或感之之雜、而所發不能無可擇者、則上之人必思所以自反、而因有以勸懲之、是亦所以為教也。昔周盛之時、 上自郊廟朝廷而下達於鄉黨閭巷、其言粹然而不出於正者、 聖人固已協之聲律、而用之鄉人、用之邦國、以化天下。至於列國之詩、則天子巡狩、亦必陳而觀之、 以行黜陟之典。降自昭穆而後、寖以陵夷。至於東遷、而遂廢不講矣。孔子生於其時、既不得位、無以行勸黜陟之政、於是特舉其籍而討論之、去其重複、正其紛亂、而其善之不足以為法、惡之不足以為戒者、則亦刊而去之、以從簡約、示久遠、使夫學者即是而有以考其得失、善者師之而惡者改焉。是以其正雖不足以行於一時、而其教實被於萬世、是則詩之所以為教者然也。曰、然則國風雅頌之體、其不同若是、何也。曰、吾聞之、凡詩之所謂風者、多出於里巷歌謠之作、所謂男女相與詠歌、各言其情者也。惟周南昭南親被文王之化以成德、而人皆有以得其性情之正、故其發於言者、樂而不過於淫、哀而不及於傷、是以而篇獨為風詩之正經。自邶而下、則其國之治亂不同、人之賢否亦異、其所感而發者、有邪正是非之不齊、而所謂先王之風者、於此焉變矣。若夫雅頌之篇、則皆成周之世、朝廷郊廟樂歌之辭、其語和而莊、其義寬而密、其作者往往聖人之徒、固所以為萬師法程而不可易者也。至於雅之變者、亦皆一時賢人君子、閔時病俗之所為、而聖人取之、其忠厚側怛之心、 陳善之意、尤非後世能言之士所能及之。此詩之為經、所以人事浹於天下、天道備於上、而無一理之不具也。曰、然則其學之也當奈何。曰、本之二南以求其端、參之列國以盡其變、正之於雅以大其規、和之於頌以要其止、此學詩之大旨也。於是乎章句以綱之、訓詁以紀之、諷詠以昌之、涵濡以體之、察之性情隱微之間、審之言行樞機之始、則修身及家、平均天下之道、 亦不待他求而得之於此矣。問者唯唯而退、余時方輯詩傳、因悉次是語以冠其篇云。

淳熙四年丁酉冬十月戊子、新安朱熹序


國風
(LESSONS FROM THE STATES)

國者、諸候所封之域、而風者、民俗歌謠之詩也。謂之風者、以其被上之化以有言、而其言又足以感人、如物因風之動以有聲、而其聲又足以動物也。是以諸候采之以貢於天子、天子受之而列於樂官、於以考其俗尚之美惡、而知其政治之得失焉。舊說二南為正風、所以用之閨門鄉黨邦國而化天下也。 十三國為變風、則亦領在樂官、以時存肄、備觀省而垂監戎耳、合之凡十五國云。

周南  (THE ODES OF ZHOU AND THE SOUTH)

1.  關睢  GUAN SUI

關關雎鳩、在河之洲。
窈宨淑女、君子好逑。

參差荇菜、左右流之。
窈宨淑女、寤寐求之。
求之不得、寤寐思服。
悠哉悠哉、輾轉反側。

參差荇菜、左右采之。
窈宨淑女、琴瑟友之。
參差荇菜、左右芼之。
窈宨淑女、 鍾鼓樂之。

Guan-guan go the ospreys ,
On the islet in the river .
The modest , retiring , virtuous , young lady : --
For our prince a good mate she .

Here long , there short , is the duckweed ,
To the left , to the right , borne about by the current .
The modest , retiring , virtuous , young lady : --
Waking and sleeping , he sought her .
He sought her and found her not ,
And waking and sleeping he thought about her .
Long he thought ; oh ! long and anxiously ;
On his side , on his back , he turned , and back again .

Here long , there short , is the duckweed ;
On the left , on the right , we gather it .
The modest , retiring , virtuous , young lady : --
With lutes , small and large , let us give her friendly welcome .
Here long , there short , is the duckweed ;
On the left , on the right , we cook and present it .
The modest , retiring , virtuous , young lady : --
With bells and drums let us show our delight in her .

 


 

2.  葛覃  GE TAN

葛之覃兮、施于中谷。
維葉萋萋、黃鳥于飛。
集于灌木、其鳴喈喈。

葛之覃兮、施于中谷。
維葉莫莫、是刈是濩。
為絺為綌、服之無斁。

言告師氏、言告言歸。
薄污我私、薄澣我衣。
害澣害否、歸寧父母 。

How the dolichos spread itself out ,
Extending to the middle of the valley !
Its leaves were luxuriant ;
The yellow birds flew about ,
And collected on the thickly growing trees ,
Their pleasant notes resounding far .

How the dolichos spread itself out ,
Extending to the middle of the valley !
Its leaves were luxuriant and dense .
I cut it and I boiled it ,
And made both fine cloth and coarse ,
Which I will wear without getting tired of it .

I have told the matron ,
Who will announce that I am going to see my parents .
I will wash my private clothes clean ,
And I will rinse my robes .
Which need to be rinsed , which do not ?
I am going back to visit my parents.

 


 

3.   卷耳    JUAN ER

采采卷耳、不盈頃筐。
嗟我懷人、寘彼周行。

陟彼崔嵬、我馬虺隤。
我姑酌彼金罍、維以不永懷。

陟彼高岡、我馬玄黃。
我姑酌彼兕觥、維以不永傷。

陟彼砠矣、我馬瘏矣、我僕痡矣、云何吁矣。

I was gathering and gathering the mouse-ear ,
But could not fill my shallow basket .
With a sigh for the man of my heart ,
I placed it there on the highway .

I was ascending that rock-covered height ,
But my horses were too tired to breast it .
I will now pour a cup from that gilded vase ,
Hoping I may not have to think of him long .

I was ascending that lofty ridge ,
But my horses turned of a dark yellow .
I will now take a cup from that rhinoceros' horn ,
Hoping I may not have long to sorrow .

I was ascending that flat-topped height ,
But my horses became quite disabled ,
And my servants were [also] disabled .
Oh ! how great is my sorrow !

 


 

4.  樛木  JIU MU

南有樛木、葛藟纍之。
樂只君子、福履綏之。

南有樛木、葛藟荒之。
樂只君子、福履將之。

南有樛木、葛藟縈之。
樂只君子、福履成之。

In the south are trees with curved drooping branches ,
With the doliches creepers clinging to them .
To be rejoiced in is our princely lady : --
May she repose in her happiness and dignity !

In the south are the trees with curved drooping branches ,
Covered by the dolichos creepers .
To be rejoiced in is our princely lady : --
May she be great in her happiness and dignity !

In the south are the trees with curved drooping branches ,
Round which the dolichos creepers twine .
To be rejoiced in is our princely lady : --
May she be complete in her happiness and dignity !

 


 

5.   螽斯    ZHONG SI

螽斯羽、詵詵兮。
宜爾子孫、振振兮。

螽斯羽、薨薨兮。
宜爾子孫、繩繩兮。

螽斯羽、揖揖兮。
宜爾子孫、蟄蟄兮。

Ye locusts , winged tribes ,
How harmoniously you collect together !
Right is it that your descendants
Should be multitudinous !

Ye locusts , winged tribes ,
How sound your wings in flight !
Right is it that your descendents
Should be as in unbroken strings !

Ye locusts , winged tribes ,
How you cluster together !
Right is it that your descendents
Should be in swarms !

 


 

6.   桃夭   TAO YAO

桃之夭夭、灼灼其華。
之子于歸、宜其家室。

桃之夭夭、有蕡其實。
之子于歸、宜其室家。

桃之夭夭、其葉蓁蓁。
之子于歸、宜其家人。

The peach tree is young and elegant ;
Brilliant are its flowers .
This young lady is going to her future home ,
And will order well her chamber and house .

The peach tree is young and elegant ;
Abundant will be its fruits .
This young lady is going to her future home ,
And will order well her chamber and house .

The peach tree is young and elegant ;
Luxuriant are its leaves .
This young lady is going to her future home ,
And will order well her family .

 


 

7.  兔罝  TU JU

肅肅兔罝、椓之丁丁。
赳赳武夫、公侯干城。

肅肅兔罝、施于中逵。
赳赳武夫、公侯好仇。

肅肅兔罝、施于中林。
赳赳武夫、公侯腹心。

Carefully adjusted are the rabbit nets ;
Clang clang go the blows on the pegs .
That stalwart , martial man
Might be shield and wall to his prince .

Carefully adjusted are the rabbit nets ,
And placed where many ways meet .
That stalwart , martial man
Would be a good companion for his prince .

Carefully adjusted are the rabbit nets ,
And placed in the midst of the forest .
That stalwart , martial man
Might be head and heart to his prince .

 


 

8.  芣苡  FOU YI

采采芣苡、薄言采之。
采采芣苡、薄言有之。

采采芣苡、薄言掇之。
采采芣苡、薄言捋之。

采采芣苡、薄言袺之。
采采芣苡、薄言襭之。

We gather and gather the plantains ;
Now we may gather them .
We gather and gather the plantains ;
Now we have got them .

We gather and gather the plantains ;
Now we pluck the ears .
We gather and gather the plantains ;
Now we rub out the seeds .

We gather and gather the plantains ;
Now we place the seeds in our skirts .
We gather and gather the plantains ;
Now we tuck out skirts under our girdles .

 


 

9.  漢廣  HAN GUANG

南有喬木、不可休息。
漢有游女、不可求思。
漢之廣矣、不可泳思。
江之永矣、不可方思。

翹翹錯薪、言刈其楚。
之子于歸、言秣其馬。
漢之廣矣、不可泳思。
江之永矣、不可方思。

翹翹錯薪、言刈其蔞 。
之子于歸、言秣其駒 。
漢之廣矣、不可泳思 。
江之永矣、不可方思 。

In the south rise the trees without branches ,
Affording no shelter .
By the Han are girls rambling about ,
But it is vain to solicit them .
The breath of the Han
Cannot be dived across ;
The length of the Jiang
Cannot be navigated with a raft .

Many are the bundles of firewood ;
I would cut down the thorns [to form more] .
Those girls that are going to their future home , --
I would feed their horses .
The breadth of the Han
Cannot be dived across ;
The length of the Jiang ,
Cannot be navigated with a raft .

Many are the bundles of firewood ;
I would cut down the southern wood [to form more] .
Those girls that are going to their future home , --
I would feed their colts .
The breadth of the Han
Cannot be dived across ;
The length of the Jiang
Cannot be navigated with a raft .

 


 

10.  汝墳  RU FEN

遵彼汝墳、伐其條枚。
未見君子、惄如調飢。

遵彼汝墳、伐其條肆。
既見君子、不我遐棄。

魴魚赬尾、王室如燬 。
雖則如燬、父母孔邇 。

Along those raised banks of the Ru ,
I cut down the branches and slender stems .
While I could not see my lord ,
I felt as it were pangs of great hunger .

Along those raised banks of the Ru ,
I cut down the branches and fresh twigs .
I have seen my lord ;
He has not cast me away .

The bream is showing its tail all red ;
The royal House is like a blazing fire .
Though it be like a blazing fire ,
Your parents are very near .

 


 

11.  麟之趾  LIN ZHI ZHI

麟之趾、振振公子。
于嗟麟兮。

麟之定、振振公姓。
于嗟麟兮。

麟之角、振振公族。
于嗟麟兮。

The feet of the Lin : --
The noble sons of our prince ,
Ah ! they are the Lin !

The forehead of the Lin : --
The noble grandsons of our prince ,
Ah ! they are the Lin !

The horn of the Lin : --
The noble kindred of our prince ,
Ah ! they are the Lin !

召南  (THE ODES OF SHAO AND THE SOUTH)

12.  鵲巢  QUE CHAO

維鵲有巢、維鳩居之。
之子于歸、百兩御之。

維鵲有巢、維鳩方之。
之子于歸、百兩將之。

維鵲有巢、維鳩盈之。
之子于歸、百兩成之。

The nest is the magpie's ;
The dove dwells in it .
This young lady is going to her future home ;
A hundred carriages are meeting her .

The nest is the magpie's ;
The dove possesses it .
This young lady is going to her future home ;
A hundred carriages are escorting her .

The nest is the magpie's ;
The dove fills it .
This young lady is going to her future home ;
These hundreds of carriages complete her array .

 


 

13.  采蘩  CAI FAN

于以采蘩、于沼于沚。
于以用之、公侯之事。

于以采蘩、于澗之中。
于以用之、公侯之宮。

被之僮僮、夙夜在公。
被之祁祁、薄言還歸。

She gathers the white southernwood ,
By the ponds , on the islets .
She employs it ,
In the business of our prince .

She gathers the white southernwood ,
Along the streams in the valleys .
She employs it ,
In the temple of our prince .

With head-dress reverently rising aloft ,
Early , while yet it is night, she is in the prince's temple ;
In her dead-dress, slowly retiring ,
She returns to her own apartments .

 


 

14.  草蟲  CAO CHONG

喓喓草蟲、趯趯阜螽
未見君子、憂心忡忡。
亦既見止、亦既覯止、我心則降。

陟彼南山、言采其蕨。
未見君子、憂心惙惙。
亦既見止、亦既覯止、我心則說。

陟彼南山、言采其薇。
未見君子、我心傷悲。
亦既見止、亦既覯止、我心則夷。

Yao-yao went the grass-insects ,
And the hoppers sprang about .
While I do not see my lord ,
My sorrowful heart is agitated .
Let me have seen him ,
Let me have met him ,
And my heart will then be stilled .

I ascended that hill in the south ,
And gathered the turtle-foot ferns .
While I do not see my lord ,
My sorrowful heart is very sad .
Let me have seen him ,
Let me have met him ,
And my heart will then be pleased .

I ascended that hill in the south ,
And gathered the thorn-ferns .
While I do not see my lord ,
My sorrowful heart is wounded with grief .
Let me have seen him ,
Let me have met him ,
And my heart will then be at peace .

 


 

15.  采蘋  CAI PING

于以采蘋、南澗之濱。
于以采藻、于彼行潦。

于以盛之、維筐及筥。
于以湘之、維錡及釜。

于以奠之、宗室牖下。
誰起尸之、有齊季女。

She gathers the large duckweed ,
By the banks of the stream in the southern valley .
She gathers the pondweed ,
In those pools left by the floods .

She deposits what she gathers ,
In her square baskets and round ones
She boils it ,
In her tripods and pans .

She sets forth her preparations ,
Under the window in the ancestral chamber .
Who superintends the business ?
It is [this] reverent young lady .

 


 

16.  甘棠  GAN TANG

蔽芾甘棠、勿翦勿伐、召伯所茇。

蔽芾甘棠、勿翦勿敗、召伯所憩。

蔽芾甘棠、勿翦勿拜、召伯所說。

[This] umbrageous sweet pear-tree ; --
Clip it not, hew it not down .
Under it the chief of Zhou lodged .

[This] umbrageous sweet pear-tree ; --
Clip it not , break not a twig of it .
Under it the chief of Zhou rested .

[This] umbrageous sweet pear-tree ; --
Clip it not , bend not a twig of it .
Under it the chief of Zhou halted .

 


 

17.  行露  XING LU

厭浥行露、豈不夙夜、謂行多露。

誰謂雀無角、何以穿我屋。
誰謂女無家、何以速我獄。
雖速我獄、室家不足。

誰謂鼠無牙、何以穿我墉。
誰謂女無家、何以速我訟。
雖速我獄、亦不女從。

Wet lay the dew on the path : --
Might I not [have walked there] in the early dawn ?
But I said there was [too] much dew on the path .

Who can say the sparrow has no horn ?
How else can it bore through my house ?
Who can say that you did not get me betrothed ?
How else could you have urged on this trial ?
But though you have forced me to trial ,
Your ceremonies for betrothal were not sufficient .

Who can say that the rat has no molar teeth ?
How else could it bore through my wall ?
Who can say that you did not get me betrothed ?
How else could you have urged on this trial ?
But though you have forced me to trial ,
I will still not follow you .

 


 

18.  羔羊  GAO YANG

羔羊之皮、素絲五紽。
退食自公、委蛇委蛇。

羔羊之革、素絲五緎。
委蛇委蛇、自公退食。

羔羊之縫、素絲五總。
委蛇委蛇、退食自公。

[Those] lamb-skins and sheep-skins ,
With their five braidings of white silk !
They have retired from the court to take their their meal ;
Easy are they and self-possesed .

[Those] lamb-skins and sheep-skins ,
With their five seams wrought with white silk !
Easy are they and self-possessed ;
They have retired from the court to take their their meal .

The seams of [those] lamb-skins and sheep-skins ,
The five joinings wrought with white silk !
Easy are they and self-possessed ;
They have retired to take their their meal from the court .

 


 

19.  殷其雷  YIN QI LEI

殷其雷、在南山之陽。
何斯違斯、莫敢或遑。
振振君子、歸哉歸哉。

殷其雷、在南山之側。
何斯違斯、莫敢遑息。
振振君子、歸哉歸哉。

殷其雷、在南山之下。
何斯違斯、莫敢遑處。
振振君子、歸哉歸哉。

Grandly rolls the thunder ,
On the south of the southern hill !
How was it he went away from this ,
Not daring to take a little rest ?
My noble lord !
May he return ! May he return !

Grandly rolls the thunder ,
About the sides of the southern hill !
How was it he went away from this ,
Not daring to take a little rest ?
My noble lord !
May he return ! May he return !

Grandly rolls the thunder ,
At the foot of the southern hill !
How was it he went away from this ,
Not remaining a little at rest ?
My noble lord !
May he return ! May he return !

 


 

20.   摽有梅  BIAO YOU MEI

摽有梅、其實七兮。
求我庶士、迨其吉兮。

摽有梅、其實三兮。
求我庶士、迨其今兮。

摽有梅、頃筐塈之。
求我庶士、迨其謂之。

Dropping are the fruits from the plum-tree ;
There are [but] seven [tenths] of them left !
For the gentlemen who seek me ,
This is the fortunate time !

Dropping are the fruits from the plum-tree ;
There are [but] three [tenths] of them left !
For the gentlemen who seek me ,
Now is the time .

Dropt are the fruits from the plum-tree ;
In my shallow basket I have collected them .
Would the gentlemen who seek me
[Only] speak about it !

 


 

21.  小星  XIAO XING

嘒彼小星、三五在東。
肅肅宵征、夙夜在公、寔命不同。

嘒彼小星、 維參與昴。
肅肅宵征、抱衾與裯、寔命不猶。

Small are those starlets ,
Three or five of them in the east ,
Swiftly by night we go ;
In the early dawn we are with the prince .
Our lot is not like hers .

Small are those starlets ,
And there are Orion and the Pleiades .
Swiftly by night we go ,
Carrying our coverlets and sheets .
Our lot is not like hers .

 


 

22.  江有汜  JIANG YOU SI

江有汜、之子歸、不我以。
不我以、其後也悔。

江有渚、之子歸、不我與。
不我與、其後也處。

江有沱、之子歸、不我過。
不我過、其嘯也歌。

The Jiang has its branches , led from it and returning to it .
Our lady , when she was married ,
Would not employ us .
She would not employ us ;
But afterwards she repented .

The Jiang has its islets .
Our lady , when she was married ,
Would not let us be with her .
She would not let us be with her ;
But afterwards she repressed [such feelings] .

The Jiang has the Tuo .
Our lady , when she was married ,
Would not come near us
She would not come near us ;
But she blew that feeling away , and sang .

 


 

23.  野有死麇  YE YOU SI JUN

野有死麇、白茅包之。
有女懷春、吉士誘之。

林有樸樕、野有死鹿。
白茅純束、有女如玉。

舒而脫脫兮、無感我帨兮、無使尨也吠。

In the wild there is a dead antelope ,
And it is wrapped up with the white grass .
There is a young lady with thoughts natural to the spring ,
And a fine gentleman would lead her astray .

In the forest there are the scrubby oaks ;
In the wild there is a dead deer ,
And it is bound round with the white grass .
There is a young lady like a gem .

[She says] , Slowly ; gently , gently ;
Do not move my handkerchief ;
Do not make my dog bark .

 


 

24.  何彼襛矣  HE BI NONG YI

何彼襛矣、唐棣之華。
曷不肅雝、王姬之車。

何彼襛矣、華如桃李。
平王之孫、齊侯之子。

其釣維何、維絲伊緡。
齊侯之子、平王之孫。

How great is that luxuriance ,
Those flowers of the sparrow-plum !
Are they not expressive of reverence and harmony , --
The carriages of the king's daughter ?

How great is that luxuriance ,
The flowers like those of the peach-tree or the plum !
[See] the grand-daughter of the tranquillizing king ,
And the son of the reverent marquis !

What are used in angling ?
Silk threads formed into lines .
The son of the reverent marquis ,
And the grand-daughter of the tranquillizing king !

 


 

25.  騶虞  ZOU YU

彼茁者葭、壹發五豝。
于嗟乎騶虞。

彼茁者蓬、壹發五豵。
于嗟乎騶虞。

Strong and abundant grow the rushes ;
He discharges [but] one arrow at five wild boars .
Ah ! he is the Zou-yu !

Strong and abundant grow the artemisia ;
He discharges [but] one arrow at five wild boars .
Ah ! he is the Zou-yu !

邶風  (THE ODES OF BEI)

26.  柏舟  BO ZHOU

汎彼柏舟、亦汎其流。
耿耿不寐、如有隱憂。
微我無酒、以敖以遊。

我心匪鑒、不可以茹。
亦有兄弟、不可以據。
薄言往愬、逢彼之怒。

我心匪石、不可轉也。
我心匪席、不可卷也。
威儀棣棣、不可選也。

憂心悄悄、慍于群小。
覯閔既多、受侮不少。
靜言思之、寤辟有摽。

日居月諸、胡迭而微。
心之憂矣、如匪澣衣。
靜言思之、不能奮飛。

It floats about , that boat of cypress wood ;
Yea , it floats about on the current .
Disturbed am I and sleepless ,
As if suffering from a painful wound .
It is not because I have no wine ,
And that I might not wander and saunder about .

My mind is not a mirror ; --
It cannot [equally] receive [all impressions] .
I , indeed , have brothers ,
But I cannot depend on them ,
I meet with their anger .

My mind is not a stone ; --
It cannot be rolled about .
My mind is not a mat ; --
It cannot be rolled up .
My deportment has been dignified and good ,
With nothing wrong which can be pointed out .

My anxious heart is full of trouble ;
I am hated by the herd of mean creatures ;
I meet with many distresses ;
I receive insults not a few .
Silently I think of my case ,
And , starting as from sleep , I beat my breast .

There are the sun and moon , --
How is it that the former has become small , and not the latter ?
The sorrow cleaves to my heart ,
Like an unwashed dress .
Silently I think of my case ,
But I cannot spread my wings and fly away .

 


 

27.  綠衣  LU YI

綠兮衣兮、綠兮黃堙C
心之憂矣、曷維其已。

綠兮衣兮、綠兮黃裳。
心之憂矣、曷維其亡。

綠兮絲兮、女所治兮。
我思古人、俾無訧兮。

稀兮綌兮、淒其以風。
我思古人、實獲我心。

Green is the upper robe ,
Green with a yellow lining !
The sorrow of my heart , --
How can it cease ?

Green is the upper robe ,
Green the upper , and yellow the lower garment !
The sorrow of my heart , --
How can it be forgotten ?

[Dyed] green has been the silk ; --
It was you who did it .
[But] I think of the ancients ,
That I may be kept from doing wrong .

Linen , fine or coarse ,
Is cold when worn in the wind .
I think of the ancients ,
And find what is in my heart .

 


 

28.  燕燕  YAN YAN

燕燕于飛、差池其羽。
之子于歸、遠送于野。
瞻望弗及、泣涕如雨。

燕燕于飛、頡之頏之。
之子于歸、遠于將之。
瞻望弗及、佇立以泣。

燕燕于飛、下上其音。
之子于歸、遠送于南。
瞻望弗及、實勞我心。

仲氏任只、其心塞淵。
終溫且惠、淑慎其身。
先君之思、以勗寡人。

The swallows go flying about ,
With their wings unevenly displayed .
The lady was returning [to her native state] ,
And I escorted her far into the country .
I looked till I could no longer see her ,
And my tears fell down like rain .

The swallows go flying about ,
Now up , now down .
The lady was returning [to her native state] ,
And far did I accompany her .
I looked till I could no longer see her ,
And long I stood and wept .

The swallows go flying about ;
From below , from above , comes their twittering .
The lady was returning [to her native state] ,
And far did I escort her to the south .
I looked till I could no longer see her ,
And great was the grief of my heart .

Lovingly confiding was lady Zhong ;
Truly deep was her feeling .
Both gentle was she and docile ,
Virtuously careful of her person .
In thinking of our deceased lord ,
She stimulated worthless me .

 


 

29.  日月  RI YUE

日居月諸、照臨下土。
乃如之人兮、逝不古處。
胡能有定、寧不我顧。

日居月諸、下土是冒。
乃如之人兮、逝不相好。
胡能有定、寧不我報。

日居月諸、出自東方。
乃如之人兮、德音無良。
胡能有定、俾也可忘。

日居月諸、東方自出。
父兮母兮、畜我不卒。
胡能有定、報我不述。

O sun ; O moon ,
Which enlightens this lower earth !
Here is the man ,
Who treats me not according to the ancient rule .
How can he get his mind settled ?
Would he then not regard me ?

O sun ; O moon ,
Which overshadow this lower earth !
Here is this man ,
Who will not be friendly with me .
How can he get his mind settled ?
Would he then not respond to me ?

O sun ; O moon ,
Which come forth from the east !
Here is the man ,
With virtuous words , but really not good .
How can he get his mind settled ?
Would he then allow me to be forgotten ?

O sun ; o moon ,
From the east which come forth !
O father , O mother ,
There is no sequel to your nourishing of me .
How can he get his mind settled ?
Would he then respond to me , contrary to all reason ?

 


 

30.  終風  ZHONG FENG

終風且暴、顧我則笑。
謔浪笑敖、中心是悼。

終風且霾、惠然肯來。
莫往莫來、悠悠我思。

終風且曀、不日有曀。
寤言不寐、願言則嚏。

曀曀其陰、虺虺其雷。
寤言不寐、願言則懷。

The wind blows and is fierce ,
He looks at me and smiles ,
With scornful words and dissolute , -- the smile of pride .
To the center of my heart I am grieved .

The wind blows , with clouds of dust .
Kindly he seems to be willing to come to me ;
[But] he neither goes nor comes .
Long , long , do I think of him .

The wind blew , and the sky was cloudy ;
Before a day elapses , it is cloudy again .
I awake , and cannot sleep ;
I think of him , and gasp .

All cloudy is the darkness ,
And the thunder keeps muttering .
I awake and cannot sleep ;
I think of him , and my breast is full of pain .

 


 

31.  擊鼓  JI GU

擊鼓其鏜、踊躍用兵。
土國城漕、我獨南行。

從孫子仲、平陳與宋。
不我以歸、憂心有忡。

爰居爰處、爰喪其馬。
于以求之、于林之下。

死生契闊、與子成說。
執子之手、與子偕老。

于嗟闊兮、不我活兮。
于嗟洵兮、不我信兮。

Hear the roll of our drums !
See how we leap about , using our weapons !
Those do the fieldwork in the State , or fortify Cao ,
While we alone march to the south .

We followed Sun Zizhong ,
Peace having been made with Chen and Song;
[But] he did not lead us back ,
And our sorrowful hearts are very sad .

Here we stay , here we stop ;
Here we lose our horses ;
And we seek for them ,
Among the trees of the forest .

For life or for death , however separated ,
To our wives we pledged our word .
We held their hands ; --
We were to grow old together with them .

Alas for our separation !
We have no prospect of life .
Alas for our stipulation !
We cannot make it good .

 


 

32.  凱風  KAI FENG

凱風自南、吹彼棘心。
棘心夭夭、母氏劬勞。

凱風自南、吹彼棘薪。
母氏聖善、我無令人。

爰有寒泉、在浚之下。
有子七人、母氏勞苦。

睍睆黃鳥、載好其音。
有子其人、莫慰母心。

The genial wind from the south
Blows on the heart of that jujube tree ,
Till that heart looks tender and beautiful .
What toil and pain did our mother endure !

The genial wind from the south
Blows on the branches of that jujube tree ,
Our mother is wise and good ;
But among us there is none good .

There is the cool spring
Below [the city of] Jun .
We are seven sons ,
And our mother is full of pain and suffering .

The beautiful yellow birds
Give forth their pleasant notes .
We are seven sons ,
And cannot compose our mother's heart .

 


 

33.  雄雉  XIONG ZHI

雄雉于飛、泄泄其羽。
我之懷矣、自詒伊阻。

雄雉于飛、下上其音。
展矣君子、實勞我心。

瞻彼日月、悠悠我思。
道之云遠、曷云能來。

百爾君子、不知德行。
不忮不求、何用不臧。

The male pheasant flies away ,
Lazily moving his wings .
The man of my heart ! --
He has brought on us this separation .

The pheasant has flown away ,
But from below, from above, comes his voice .
Ah ! the princely man ! --
He afflicts my heart .

Look at that sun and moon !
Long , long do I think .
The way is distant ;
How can he come to me ?

All ye princely men ,
Know ye not his virtuous conduct ?
He hates none ; he covets nothing ; --
What does he which is not good ?

 


 

34.  匏有苦葉  PAO YOU KU YE

匏有苦葉、濟有深涉。
深則厲、淺則揭。

有瀰濟盈、有鷕雉鳴。
濟盈不濡軌、雉鳴求起牡。

雝雝鳴鴈、旭日始旦。
士如歸妻、迨冰未泮。

招招舟子、人涉卬否。
人涉卬否、卬須我友。

The gourd has [still] its bitter leaves ,
And the crossing at the ford is deep .
If deep , I will go through with my clothes on ;
If shallow , I will do so , holding them up .

The ford is full to overflowing ;
There is the note of the female pheasant .
The full ford will not wet the axle of my carriage ;
It is the pheasant calling for her mate .

The wild goose , with its harmonious notes ,
At sunrise , with the earliest dawn ,
By the gentleman , who wishes to bring home his bride ,
[Is presented] before the ice is melted .

The boatman keeps beckoning ;
And others cross with him , but I do not .
Others cross with him, but I do not ; --
I am waiting for my friend .

 


 

35.  谷風  GU FENG

習習谷風、以陰以雨。
黽勉同心、不宜有怒。
采封采菲、無以下體。
德音莫違、及爾同死。

行道遲遲、中心有違。
不遠伊邇、薄送我畿。
誰謂荼苦、其甘如薺。
宴爾新昏、如兄如弟。

涇以渭濁、湜湜其沚。
宴爾新昏、不我屑以。
毋逝我梁、毋發我笱。
我躬不閱、遑恤我後。

就其深矣、方之舟之。
就其淺矣、泳之游之。
何有何亡、黽勉求之。
凡民有喪、匍匐救之。

不我能慉、反以我為讎。
既阻我德、賈用不售。
昔育恐育鞫、及爾顛覆。
既生既育、比予于毒。

我有旨蓄、亦以御冬。
宴爾新昏、以我御窮。
有洸有潰、既詒我肄。
不念昔者、伊余來塈。

Gently blows the east wind ,
With cloudy skies and with rain .
[Husband and wife] should strive to be of the same mind ,
And not let angry feelings arise .
When we gather the mustard plant and earth melons ,
We do not reject them because of their roots .
While I do nothing contrary to my good name ,
I should live with you till our death .

I go along the road slowly , slowly ,
In my inmost heart reluctant .
Not far , only a little way ,
Did he accompany me to the threshold .
Who says that the sowthistle is bitter ?
It is as sweet as the shepherd's purse .
You feast with your new wife ,
[Loving] as brothers .

The muddiness of the King appears from the Wei ,
But its bottom may be seen about the islets .
You feast with your new wife ,
And think me not worth being with
Do not approach my dam ,
Do not move my basket .
My person is rejected ; --
What avails it to care for what may come after ?

Where the water was deep ,
I crossed it by a raft or a boat .
Where it was shallow ,
I dived or swam across it .
Whether we had plenty or not ,
I exerted myself to be getting .
When among others there was a death ,
I crawled on my knees to help them .

You cannot cherish me ,
And you even count me as an enemy .
You disdain my virtues , --
A pedlar's wares which do not sell .
Formerly , I was afraid our means might be exhausted ,
And I might come with you to destitution .
Now , when your means are abundant ,
You compare me to poison .

My fine collection of vegetables ,
Is but a provision against the winter .
Feasting with your new wife ,
You think of me as a provision [only] against your poverty .
Cavalierly and angrily you treat me ;
You give me only pain .
You do not think of the former days ,
And are only angry with me .

 


 

36.  式微  SHI WEI

式微式微、胡不歸。
微君之故、胡為乎中露。

式微式微、胡不歸。
微君之躬、胡為乎泥中。

Reduced ! Reduced !
Why not return ?
If it were not for your sake , O prince ,
How should we be thus exposed to the dew ?

Reduced ! Reduced !
Why not return ?
If it were not for your person , O prince ,
How should we be here in the mire ?

 


 

37.  旄丘  MAO QIU

旄丘之葛兮、何誕之節兮。
叔兮伯兮、何多日也。

何其處也、必有與也。
何其久也、必有以也。

狐裘蒙戎、匪車不東。
叔兮伯兮、靡所與同。

瑣兮尾兮、流離之子。
叔兮伯兮、褎如充耳。

The dolichos on that high and sloping mound ; --
How wide apart are [now] its joints !
O ye uncles ,
Why have ye delayed these many days ?

Why do they rest without stirring ?
It must be they expect allies .
Why do they prolong the time ?
There must be a reason for their conduct .

Our fox-furs are frayed and worn .
Came our carriages not eastwards ?
O ye uncles ,
You do not sympathize with us .

Fragments , and a remnant ,
Children of dispersion [are we] !
O ye uncles ,
Notwithstanding your full robes , your ears are stopped .

 


 

38.  簡兮  JIAN XI

簡兮簡兮、方將萬舞。
日之方中、在前上處。

碩人俁俁、公庭萬舞。
有力如虎、執轡如組。

左手執籥、右手秉翟。
赫如渥赭、公言錫爵。

山有榛、隰有苓。
云誰之思、西方美人。
彼美人兮、西方之人兮。

Easy and indifferent ! easy and indifferent !
I am ready to perform in all dances ,
Then when the sun is in the meridian ,
There in that conspicious place .

With my large figure ,
I dance in the ducal courtyard .
I am strong [also] as a tiger ;
The reins are in my grasp like ribbons .

In my left hand I grasp a flute ;
In my right I hold a pheasant's feather .
I am red as if I were rouged ;
The duke gives me a cup [of spirits] .

The hazel grows on the hills ,
And the liquorice in the marshes .
Of whom are my thoughts ?
Of the fine men of the west .
O those fine men !
Those men of the west !

 


 

39.  泉水  QUAN SHUI

毖彼泉水、亦流于淇。
有懷于衛、靡日不思。
孌彼諸姬、聊與之謀。

出宿于泲、飲餞于禰。
女子有行、遠父母兄弟。
問我諸姑、遂及伯姊。

出宿于干、飲餞于言。
載脂載牽、還車言邁。
遄臻于衛、不瑕有害。

我思肥泉、茲之永歎。
思須與漕、我心悠悠。
駕言出游、以寫我憂。

How the water bubbles up from that spring ,
And flows away to the Qi !
My heart is in Wei ;
There is not a day I do not think of it .
Admirable are those , my cousins ;
I will take counsel with them .

When I came forth , I lodged in Ji ,
And we drank the cup of convoy at Ni .
When a young lady goes [to be married] ,
She leaves her parents and brothers ;
[But] I would ask for my aunts ,
And then for my elder sister .

I will go forth and lodge in Gan,
And we drink the cup of convoy at Yan .
I will grease the axle and fix the pin ,
And the returning chariot will proceed .
Quickly shall we arrive in Wei ; --
But would not this be wrong ?

I think of the Feiquan ,
I am ever sighing about it .
I think of Xu and Cao ,
Long , long , my heart dwells with them .
Let me drive forth and travel there ,
To dissipate my sorrow .

 


 

40.  北門  BEI MEN

出自北門、憂心殷殷。
終窶且貧、莫知我艱。
已焉哉、天實為之、謂之何哉。

王事適我、政事一埤益我。
我入自外、室人交遍謫我。
已焉哉、天實為之、謂之何哉。

王事敦我、政事一埤遺我。
我入自外、室人交遍摧我。
已焉哉、天實為之、謂之何哉。

I go out at the north gate ,
With my heart full of sorrow .
Straitened am I and poor ,
And no one takes knowledge of my distress .
So it is !
Heaven has done it ; --
What then shall I say ?

The king's business comes on me ,
And the affairs of our government in increasing measure .
When I come home from abroad ,
The members of my family all emulously reproach me .
So it is !
Heaven has done it ; --
What then shall I say ?

The king's business is thrown on me ,
And the affairs of our government are left to me more and more.
When I come home from abroad ,
The members of my family all emulously thrust at me .
So it is !
Heaven has done it ; --
What then shall I say ?

 


 

41.  北風  BEI FENG

北風其涼、雨雪其雱。
惠而好我、攜手同行。
其虛其邪、既亟只且。

北風其喈、雨雪其霏。
惠而好我、攜手同歸。
其虛其邪、既亟只且。

莫赤匪狐、莫黑匪烏。
惠而好我、攜手同車。
其虛其邪、既亟只且。

Cold blows the north wind ;
Thick falls the snow .
Ye who love and regard me ,
Let us join hands and go together .
Is it a time for delay ?
The urgency is extreme !

The north wind whistles ;
The snow falls and drifts about .
Ye who love and regard me ,
Let us join hands , and go away for ever .
Is it a time for delay ?
The urgency is extreme !

Nothing red is seen but foxes ,
Nothing black but crows .
Ye who love and regard me ,
Let us join hands , and go together in our carriages .
Is it a time for delay ?
The urgency is extreme !

 


 

42.  靜女  JING NU

靜女其姝、俟我於城隅。
愛而不見、搔首踟躕。

靜女其孌、貽我彤管。
彤管有煒、說懌女美。

自牧歸荑、洵美且異。
匪女以為美、美人之貽。

How lovely is the retiring girl !
She was to await me at a corner of the wall .
Loving and not seeing her ,
I scratch my head , and am in perplexity .

How handsome is the retiring girl !
She presented to me a red tube .
Bright is the red tube ; --
I delight in the beauty of the girl .

From the pasture lands she gave a shoet of the white grass ,
Truly elegant and rare .
It is not you , O grass , that are elegant ; --
You are the gift of an elegant girl .

 


 

43.  新臺  XIN TAI

新臺有沘、河水彌彌。
燕婉之求、籧篨不鮮。

新臺有洒、河水浼浼。
燕婉之求、籧篨不殄。

魚網之設、鴻則離之。
燕婉之求、得此戚施。

Fresh and bright is the New Tower ,
On the waters of the He , wide and deep .
A pleasant , genial mate she sought ,
[And has got this] vicious bloated mass !

Lofty is the New Tower ,
On the waters of the He , flowing still .
A pleasant , genial mate she sought ,
[And has got this] vicious bloated mass !

It was a fish net that was set ,
And a goose has fallen into it .
A pleasant , genial mate she sought ,
And she has got this hunchback .

 


 

44.  二子乘舟  ER ZI CHENG ZHOU

二子乘舟、汎汎其景。
願言思子、中心養養。

二子乘舟、汎汎其逝。
願言思子、不瑕有害。

The two youths got into their boats ,
Whose shadows floated about [on the water] .
I think longingly of them ,
And my heart is tossed about in uncertainty .

The two youths got into their boats ,
Which floated away [on the stream] .
I think longingly of them ,
Did they not come to harm ?

鄘風  (THE ODES OF YONG)

45.  柏舟  BO ZHOU

汎彼柏舟、在彼中河。
髧彼兩髦、實維我儀。
之死矢靡它。
母也天只、不諒人只。

汎彼柏舟、在彼河側。
髧彼兩髦、實維我特。
之死矢靡慝。
母也天只、不諒人只。

It floats about , that boat of cypress wood ,
There in the middle of the He .
With his two tufts of hair falling over his forehead ,
He was my mate ;
And I swear that till death I will have no other .
O mother , O Heaven ,
Why will you not understand me ?

It floats about , that boat of cypress wood ,
There by the side of the He .
With his two tufts of hair falling over his forehead ,
He was my only one ;
And I swear that till death I will not do the evil thing .
O mother , O Heaven ,
Why will you not understand me ?

 


 

46.  牆有茨  QIANG YOU CI

牆有茨、不可埽也。
中冓之言、不可道也。
所可道也、言之醜也。

牆有茨、不可襄也。
中冓之言、不可詳也。
所可詳也、言之長也。

牆有茨、不可束也。
中冓之言、不可讀也。
所可讀也、言之辱也。

The tribulus grows on the wall ,
And cannot be brushed away .
The story of the inner chamber ,
Cannot be told .
What would have to be told ,
Would be the vilest of recitals .

The tribulus grow on the wall ,
And cannot be removed .
The story of the inner chamber ,
Cannot be particularly related .
What might be particularly related
Would be a long story .

The tribulus grow on the wall ,
And cannot be bound together , [and taken away] .
The story of the inner chamber
Cannot be recited ,
What might be recited ,
Would be the most disgraceful of things .

 


 

47.  君子偕老  JUN ZI XIE LAO

君子偕老、副笄六珈。
委委佗佗、如山如河、象服是宜。
子之不淑、云如之何。

玼兮玼兮、其之翟也。
鬒髮如云、不屑 di 也。
玉之瑱也、象之揥也、揚且之皙也。
胡然而天也、胡然而帝也。

瑳兮瑳兮、其之展也。
蒙彼縐絺、是紲袢也。
子之清揚、揚且之顏也。
展如之人兮、邦之媛也。

+

The husband's to their old age ,
In her headdress , and the cross-pins , with their six jewels ;
Easy and elegant in her movements ;
[Stately] as a mountain , [majestic]as a river ,
Well beseeming her pictured robes : --
[But] with your want of virtue , O lady ,
What have you to do with these things ?

How rich and splendid
Is her pleasant-figured robe !
Her black hair in masses like clouds ,
No false locks does she descend to .
There are her ear-plugs of jade ,
Her comb-pin of ivory ,
And her high forehead , so white .
She appears like a visitant from heaven !
She appears like a goddess !

How rich and splendid
Is her robe of state !
It is worn over the finest muslin of dolichos ,
The more cumbrous and warm garment being removed .
Clear are her eyes ; fine is her forehead ;
Full are her temples .
Ah ! such a woman as this !
The beauty of the country !

 


 

48.  桑中  SANG ZHONG

爰采唐矣、沬之鄉矣。
云誰之思、美孟姜矣。
期我乎桑中、要我乎上宮、送我乎淇之上矣。

爰采麥矣、沬之北矣。
云誰之思、美孟弋矣。
期我乎桑中、要我乎上宮、送我乎淇之上矣 。

爰采葑矣、沬之東矣。
云誰之思、美孟庸矣。
期我乎桑中、要我乎上宮、送我乎淇之上矣。

I am going to gather the dodder ,
In the fields of Mei .
But of whom are my thoughts ?
Of that beauty , the eldest of the Jiang .
She made an appontment with me in Sangzhong ;
She will meet me in Shanggong ;
She will accompany me to Qishang.

I am going to gather the wheat,
In the north of Mei.
But of whom are my thoughts?
Of that beauty, the eldest of the Yi.
She made an appontment with me in Sangzhong;
She will meet me in Shanggong;
She will accompany me to Qishang.

I am going to gather the mustard plant,,
In the east of Mei.
But of whom are my thoughts?
Of that beauty, the eldest of the Yong.
She made an appontment with me in Sangzhong;
She will meet me in Shanggong;
She will accompany me to Qishang.

 


 

49.  鶉之奔奔  CHUN ZI BEN BEN

鶉之奔奔、鵲之彊彊。
人之無良、我以為兄。

鵲之彊彊、鶉之奔奔。
人之無良、我以為君。

Boldly faithful in their pairings are quails ;
Vigorously so are magpies .
This man is all vicious ,
And I consider him my brother !

Vigorously faithful in their pairings are magpies ;
Boldly so are quails .
This woman is all vicious ,
And I regard her as marchioness .

 


 

50.  定之方中  DING ZHI FANG ZHONG

定之方中、作于楚宮。
揆之以日、作于楚室。
樹之榛栗、椅桐梓漆、爰伐琴瑟。

升彼虛矣、以望楚矣。
望楚與堂、景山與京。
降觀于桑、卜云其吉、終然允臧。

靈雨既零、命彼倌人。
星言夙駕、說于桑田。
匪直也人、秉心塞淵、騋牝三千。

When [Ding] culminated [at night fall],
He began to build the palace at Chu .
Determining its aspects by means of the sun ,
He built the mansion at Chu .
He planted about it hazel and chesnut trees ,
The yi , the tong , the zi , and the varnish-tree ,
Which , when cut down , might afford materials for lutes .

He ascended those old walls ,
And thense surveyed [the site of ] Chu .
He surveyed Chu and Tang ,
With the high hills and lofty elevations about :
He descended and examined the mulberry trees ;
He then divined , and got a fortunate response ;
And thus the issue has been truly good .

When the good rain had fallen ,
He would order his groom ,
By starlight , in the morning , to yoke his carriage ,
And would then stop among the mulberry trees and fields .
But not only thus did he show what he was ; --
Maintaining in his heart a profound devotion to his duties ,
His tall horses and mares amounted to three thousand .

 


 

51.  蝃蝀  DI DONG

蝃蝀在東、莫之敢指。
女子有行、遠兄弟父母。

朝隮于西、崇朝其雨。
女子有行、遠兄弟父母。

乃如之人也、懷昏姻也。
大無信也、不知命也。

There is a rainbow in the east ,
And no one dares to point to it .
When a girl goes away [from her home] ,
She separates from her parents and brothers .

In the morning [a rainbow] rises in the west ,
And [only] during the morning is there rain .
When a girl goes away [from her home] ,
She separates from her brothers and parents .

This person
Has her heart only on being married .
Greatly is she untrue to herself ,
And does not recognize [the law of] her lot .

 


 

52.  相鼠  XIANG SHU

相鼠有皮、人而無儀。
人而無儀、不死何為。

相鼠有齒、人而無止。
人而無止、不死何俟。

相鼠有體、人而無禮。
人而無禮、胡不遄死。

Look at a rat , -- it has its skin ;
But a man should be without dignity of demeanour .
If a man have no dignity of demeanour ,
What should he but die ?

Look at a rat , -- it has its teeth ;
But a man shall be without any right deportment .
If a man have not right deportment ,
What should he wait for but death ?

Look at a rat , -- it has its limbs ;
But a man shall be without any rules of propriety .
If a man observe no rules of propriety ,
Why does he not quickly die ?

 


 

53.  干旄  GAN MAO

孑孑干旄、在浚之郊。
素絲紕之、良馬四之。
彼姝者之、何以畀之。

孑孑干旟、在浚之都。
素絲組之、良馬五之。
彼姝者之、何以予之。

孑孑干旌、在浚之城。
素絲祝之、良馬六之。
彼姝者之、何以告之。

Conspiciously rise the staffs with their ox-tails ,
In the distant suburbs of Jun ,
Ornamented with the white silk bands ;
There are four carriages with their good horses ,
That admirable gentleman , --
What will he give them for [this] ?

Conspiciously rise the staffs with their falcon-banners ,
In the nearer suburbs of Jun ,
Ornamented with the white silk ribbons ;
There are four carriages with their good horses ,
That admirable gentleman , --
What will he give them for [this] ?

Conspiciously rise the staffs with their feathered streamers ,
At the walls of Jun ,
Bound with the white silk cords ;
There are six carriages with their good horses ,
That admirable gentleman , --
What will he give them for [this] ?

 


 

54.  載馳  ZAI CHI

載馳載驅、歸唁衛侯。
驅馬悠悠、言至于漕。
大夫跋涉、我心則憂。

既不我嘉、不能旋反。
視而不臧、我思不遠。
既不我嘉、不能旋濟。
視而不臧、我思不閟。

陟彼阿丘、言采其虻。
女子善懷、亦各有行。
許人尤之、眾樨且狂。

我行其野、芃芃其麥。
控于大邦、誰因誰極。
大夫君子、無我有尤。
百爾所思、不如我所之。

I would have galloped my horses and whipt them ,
Returning to condole with the marquis of Wei .
I would have urged them all the long way ,
Till I arrived at Cao .
A great officer has gone , over the hills and through the rivers ;
But my heart is full of sorrow .

You disapproved of my [proposal] ,
And I cannot return to [Wei] ;
But I regard you as in the wrong ,
And cannot forget my purpose .
You disapproved of my purpose ,
But I cannot return across the streams ;
But I regard you as in the wrong ,
And cannot shut out my thoughts .

I will ascend that mound with the steep side ,
And gather the mother-of-pearl lilies .
I might, as a woman , have many thoughts ,
But every one of them was practicable .
The people of Xu blame me ,
But they are all childish and hasty [in their conclusions] .

I would have gone through the country ,
Amidst the wheat so luxuriant .
I would have carried the case before the great State .
On whom should I have relied ? Who would come [to the help of Wei] ?
Ye great officers and gentlemen ,
The hundred plans you think of
Are not equal to the course I was going to take .

衛風  (THE ODES OF WEI)

55.  淇奧  QI AO

瞻彼淇奧、綠竹猗猗。
有匪君子、如切如磋、如琢如磨。
瑟兮僩兮、赫兮咺兮。
有匪君子、終不可諼兮。

瞻彼淇奧、綠竹青青。
有匪君子、充耳琇瑩、會弁如星。
瑟兮僩兮、赫兮咺兮。
有匪君子、終不可諼兮。

瞻彼淇奧、綠竹如簀。
有匪君子、如切如錫、如圭如璧。
寬兮綽兮、猗重較兮。
善戲謔兮、不為虐兮。

Look at those recesses in the banks of the Qi ,
With their green bamboos , so fresh and luxuriant !
There is our elegant and accomplished prince , --
As from the knife and the file ,
As from the chisel and the polisher !
How grave is he and dignified !
How commanding and distinguished !
Our elegant and accomplished prince , --
Never can he be forgotten !

Look at those recesses in the banks of the Qi ,
With their green bamboos , so strong and luxuriant !
There is our elegant and accomplished prince , --
With his ear-stoppers of beautiful pebbles ,
And his cap , glittering as with stars between the seams !
How grave is he and dignified !
How commanding and distinguished !
Our elegant and accomplished prince , --
Never can he be forgotten !

Look at those recesses in the banks of the Qi ,
With their green bamboos , so dense together !
There is our elegant and accomplished prince , --
[Pure] as gold and as tin ,
[Soft and rich] as a sceptre of jade !
How magnanimous is he and gentle !
There he is in his chariot with its two high sides !
Skilful is he at quips and jokes ,
But how does he keep from rudeness from them !

 


 

56.  考槃  KAO PAN

考槃在澗、碩人之寬。
獨寐寤言、永矢弗諼。

考槃在阿、碩人之薖。
獨寐寤歌、永矢弗過。

考槃在陸、碩人之軸。
獨寐寤宿、永矢弗告。

He has reared his hut by the stream in the valley ,
-- That large man , so much at his ease .
Alone he sleeps , and wakes , and talks .
He swears he will never forgets [his true joy] .

He has reared his hut in the bend of the mound ,
-- That large man , with such an air of indifference .
Alone he sleeps , and wakes , and sings .
He swears he will never pass from the spot .

He has reared his hut on the level height ,
-- That large man , so self-collected .
Alone , he sleeps and wakes , and sleeps again .
He swears he will never tell [of his delight] .

 


 

57.  碩人  SHUO REN

碩人其頎、衣錦褧衣。
齊侯之子、衛侯之妻、東宮之妹、邢侯之姨、譚公維私。

手如柔荑。
膚如凝脂。
領如蝤蠐。
領如蝤蠐。
齒如瓠犀。
螓首蛾眉。
巧笑倩兮。
美目盼兮。

碩人敖敖、說于農郊。
四牡有驕、朱幩鑣鑣、翟茀以朝。
大夫夙退、無使君勞。

河水洋洋、北流活活。
施罛瀖瀖、鱣鮪發發、葭菼揭揭。
庶姜孽孽、庶士有朅。

Large was she and tall ,
In her embroidered robe , with a [plain] single garment over it : --
The daughter of the marquis of Qi .
The wife of the marquis of Wei ,
The sister of the heir-son of Tong
The sister-in-law of the marquis of Xing ,
The viscount of Tan also her brother-in-law .

Her fingers were like the blades of the young white-grass ;
Her skin was like congealed ointment ;
Her neck was like the tree-grub ;
Her teeth were like melon seeds ;
Her forehead cicada-like ; her eyebrows like [the antenne of] the silkworm moth ;
What dimples , as she artfully smiled !
How lovely her eyes , with the black and white so well defined !

Large was she and tall ,
When she halted in the cultivated suburbs .
Strong looked her four horses ,
With the red ornaments so rich about their bits .
Thus in her carriage , with its screens of pheasant feathers ,
she proceeded to our court .
Early retire , ye great officers ,
And do not make the marquis fatiqued !

The waters of the He , wide and deep ,
Flow northwards in majestic course .
The nets are dropt into them with a plashing sound ,
Among shoals of sturgeon , large and small ,
While the rushes and sedges are rank about .
Splendidly adorned were her sister ladies ;
Martial looked the attendant officers .

 


 

58.    MANG

氓之蚩蚩、抱布貿絲。
匪來貿絲、來即我謀。
送子涉淇、至于頓丘。
匪來愆期、子無良媒。
將子無怒、秋以為期。

乘彼垝垣、以望復關。
不見復關、泣涕漣漣。
既見復關、載笑載言。
爾卜爾筮、體無咎言。
以爾車來、以我賄遷。

桑之未落、其葉沃若。
于嗟鳩兮、無食桑葚。
于嗟女兮、無與士耽。
士之耽兮、猶可說也、
女之耽兮、 不可說也。

桑之落矣、其黃而隕。
自我徂爾、三歲食貧。
淇水湯湯、漸車帷裳。
女也不爽、士貳其行。
士也罔極、二三其德。

三歲為婦、靡室勞矣。
夙興夜寐、靡有朝矣。
言既遂矣、至于暴矣。
兄弟不知、咥其笑矣。
靜言思之、躬自悼矣。

及爾偕老、老使我怨。
淇則有岸、隰則有泮。
總角之宴、言笑晏晏。
信膂旦旦、不思其反。
反是不思、亦已焉哉。

A simple-looking lad you were ,
Carrying cloth to exchange it for silk .
[But] you came not so to purchase silk ; --
You came to make proposals to me .
I convoyed you through the Qi ,
As far as Dunqiu .
' It is not I , ' [I said] , ' who would protract the time ;
But you have had no good go-between .
I pray you be not angry ,
And let autumn be the time . '

I ascended that ruinous wall ,
To look towards Fuguan ;
And when I saw [you] not [coming from] it ;
My tears flowed in streams .
When I did see [you coming from] Fuquan ,
I laughed and I spoke .
You had consulted , [you said] , the tortoise-shell and the reeds ,
And there was nothing unfavourable in their response .
' Then come , ' [I said] , ' with your carriage ,
And I will remove with my goods .

Before the mulberry tree has shed its leaves ,
How rich and glossy are they !
Ah ! thou dove ,
Eat not its fruit [to excess] .
Ah ! thou young lady ,
Seek no licentious pleasure with a gentleman .
When a gentleman indulges in such pleasure ,
Something may still be said for him ;
When a lady does so ,
Nothing can be said for her .

When the mulberry tree sheds its leaves ,
They fall yellow on the ground .
Since I went with you ,
Three years have I eaten of your poverty ;
And [now] the full waters of the Qi ,
Wet the curtains of my carriage .
There has been no difference in me ,
But you have been double in your ways .
It is you , Sir , who transgress the right ,
Thus changeable in your conduct .

For three years I was your wife ,
And thought nothing of my toil in your house .
I rose early and went to sleep late ,
Not intermitting my labours for a morning .
Thus [on my part] our contract was fulfilled ,
But you have behaved thus cruelly .
My brothers will not know [all this] ,
And will only laugh at me .
Silently I think of it ,
And bemoan myself .

I was to grow old with you ; --
Old , you give me cause for sad repining .
The Qi has its banks ,
And the marsh has its shores .
In the pleasant time of my girlhood , with my hair simply gathered in a knot ,
Harmoniously we talked and laughed .
Clearly were we sworn to good faith ,
And I did not think the engagement would be broken .
That it would be broken I did not think ,
And now it must be all over !

 


 

59.  竹竿  ZHU GAN

藋藋竹竿、以釣于淇。
豈不爾思、遠莫致之。

泉源在左、淇水在右。
女子有行、遠兄弟父母。

淇水在右、泉源在左。
巧笑之瑎、佩玉之儺。

淇水浟浟、檜楫松舟。
駕言出遊、以寫我憂。

With your long and tapering bamboo rods ,
You angle in the Qi .
Do I not think of you ?
But I am far away , and cannot get you .

The Quanyuan is on the left ,
And the waters of the Qi are on the right .
But when a young lady goes away , [and is married] ,
She leaves her brothers and parents .

The waters of the Qi are on the right
And the Quanyuan is on the left .
How shine the white teeth through the artful smiles !
How the girdle gems move to the measured steps !

The waters of the Qi flow smoothly ;
There are the oars of cedar and boats of pine .
Might I but go there in my carriage and ramble ,
To dissipate my sorrow !

 


 

60.  芄蘭  WAN LAN

芄蘭之支、童子佩觿。
雖則佩觿、能不我知。
容兮遂兮、垂帶悸兮。

芄蘭之葉、童子佩韘。
雖則佩韘、能不我甲。
容兮遂兮、垂帶悸兮。

There are the branches of the sparrow-gourd ; --
There is that lad , with the spike at his girdle .
Though he carries a spike at his girdle ,
He does not know us .
How easy and conceited is his manner ,
With the ends of his girdle hanging down as they do !

There are the leaves of the sparrow-gourd ; --
There is that lad with the archer's thimble at his girdle .
Though he carries an archer's thimble at his girdle ,
He is not superior to us .
How easy and conceited is his manner ,
With the ends of his girdle hanging down as they do !

 


 

61.  河廣  HE GUANG

誰謂河廣、一葦杭之。
誰謂宋遠、跂予望之。

誰謂河廣、曾不容刀。
誰謂宋遠、曾不崇朝。

Who says that the He is wide ?
With [a bundle of] reeds I can cross it .
Who says that Song is distant ?
On tiptoe I can see it .

Who says that the He is wide ?
It will not admit a little boat .
Who says that Song is distant ?
It would not take a whole morning to reach it .

 


 

62.  伯兮  BO XI

伯兮朅兮、邦之桀兮。
伯也執殳、為王前驅。

自伯之東、首如飛蓬。
豈無膏沐、誰適為容。

其雨其雨、杲杲出日。
願言思伯、甘心首疾。

焉得諼草、言樹之背。
願言思伯、使我心痗。

My noble husband is now martial-like !
The hero of the country !
My husband , grasping his halberd ,
Is in the leading chariot of the king's [host] .

Since my husband went to the east ,
My head has been like the flying [pappus of the] artemisia .
It is not that I could not anoint and wash it ;
But for whom should I adorn myself ?

O for rain ! O for rain !
But brightly the sun comes forth .
Longingly I think of my husband ,
Till my heart is weary , and my head aches .

How shall I get the plant of forgetfulness ?
I would plant it on the north of my house .
Longingly I think of my husband ,
And my heart is made to ache .

 


 

63.  有狐  YOU HU

有狐綏綏、在彼淇梁。
心之憂矣、之子無裳。

有狐綏綏、在彼淇厲。
心之憂矣、之子無帶。

有狐綏綏、在彼淇側。
心之憂矣、之子無服。

There is a fox , solitary and suspicious ,
At that dam over the Qi .
My heart is sad ; --
That man has no lower garment .

There is a fox , solitary and suspicious ,
At that deep ford of the Qi .
My heart is sad ; --
That man has no girdle .

There is a fox , solitary and suspicious ,
By the side there of the Qi .
My heart is sad ; --
That man has no clothes .

 


 

64.  木瓜  MU GUA

投我以木瓜、報之以瓊琚。
匪報也、永以為好也。

投我以木桃、報之以瓊瑤。
匪報也、永以為好也。

投我以木李、報之以瓊玖。
匪報也、永以為好也。

There was presented to me a papaya ,
And I returned for it a beautiful Ju-gem ;
Not as a return for it ,
But that our friendship might be lasting .

There was presented to me a peach ,
And I returned for it a beautiful Yao-gem ;
Not as a return for it ,
But that our friendship might be lasting .

There was presented to me a plum ,
And I returned for it a beautiful Jiu-gem ;
Not as a return for it ,
But that our friendship might be lasting .

王風  (THE ODES OF WANG)

65.  黍離  SHU LI

彼黍離離、彼稷之苗。
行邁靡靡、中心搖搖。
知我者、謂我心憂、不知我者、謂我何求。
悠悠蒼天、此何人哉。

彼黍離離、彼稷之穗。
行邁靡靡、中心如醉。
知我者、謂我心憂、不知我者、謂我何求。
悠悠蒼天、此何人哉。

彼黍離離、彼稷之實。
行邁靡靡、中心如噎。
知我者、謂我心憂、不知我者、謂我何求。
悠悠蒼天、此何人哉。

There was the millet with its drooping heads ;
There was the sacrificial millet into blade .
Slowly I moved about ,
In my heart all-agitated .
Those who knew me ,
Said I was sad at heart .
Those who did not know me ,
Said I was seeking for something .
O distant and azure Heaven !
By what man was this [brought about] ?

There was the millet with its drooping heads ;
There was the sacrificial millet in the ear .
Slowly I moved about ,
My heart intoxicated , as it were , [with grief] .
Those who knew me ,
Said I was sad at heart .
Those who did not know me ,
Said I was seeking for something .
O thou distant and azure Heaven !
By what man was this [brought about] ?

There was the millet with its drooping heads ;
There was the sacrificial millet in grain .
Slowly I moved about ,
As if there were a stoppage at my heart .
Those who knew me ,
Said I was sad at heart .
Those who did not know me ,
Said I was seeking for something .
O thou distant and azure Heaven !
By what man was this [brought about] ?

 


 

66.  君子于役  JUN ZI YU YI

君子于役、不知其期、曷至哉。
雞棲于塒、日之夕矣、羊牛下來。
君子于役、如之何勿思。

君子于役、不日不月、曷其有佸。
雞棲于桀、日之夕矣、羊牛下括。
君子于役、茍無飢渴。

My husband is away on service ,
And I know not when he will return .
Where is he now ?
The fowls roost in their holes in the walls ;
And in the evening of the day ,
The goats and cows come down [from the hill] ;
But my husband is away on service .
How can I but keep thinking of him ?

My husband is away on service ,
Not for days [merely] or for months .
When will he come back to me ?
The fowls roost on their perches ;
And in the evening of the day ,
The goats and cows come down down and home ;
But my husband is away on service .
Oh if he be but kept from hunger and thirst !

 


 

67.  君子陽陽  JUN ZI YANG YANG

君子陽陽、左執簧、右招我由房。
其樂只且。

君子陶陶、左執翿、右招我由敖。
其樂只且。

My husband looks full of satisfaction .
In his left hand he holds his reed-organ ,
And with his right he calls me to the room .
Oh the joy !

My husband looks delighted .
In his left hand he holds his screen of feathers ,
And with his right he calls me to the stage .
Oh the joy !

 


 

68.  揚之水  YANG ZHI SHUI

揚之水、不流束薪。
彼其之子、不與我戍申。
懷哉懷哉、曷月予還歸哉。

揚之水、不流束楚。
彼其之子、不與我戍甫。
懷哉懷哉、曷月予還歸哉。

揚之水、不流束蒲。
彼其之子、不與我戍許。
懷哉懷哉、曷月予還歸哉。

The fretted waters ,
Do not carry on their current a bundle of firewood !
Those , the members of our families ,
Are not with us here guarding Shen .
How we think of them ! How we think of them !
What month shall we return home ?

The fretted waters ,
Do not carry on their current a bundle of thorns !
Those , the members of our families ,
Are not with us here guarding Pu .
How we think of them ! How we think of them !
What month shall we return ?

The fretted waters ,
Do not carry on their current a bundle of osiers !
Those , the members of our families ,
Are not with us here guarding Xu .
How we think of them ! How we think of them !
What month shall we return ?

 


 

69.  中谷有蓷  ZHONG GU

中谷有蓷、暵其乾矣。
有女仳離、慨其歎矣。
慨其歎矣、遇人之艱難矣。

中谷有蓷、暵其修矣。
有女仳離、條其嘯矣。
慨其嘯矣、遇人之不淑矣。

中谷有蓷、暵其濕矣。
有女仳離、啜其泣矣。
啜其泣矣、嗟何及矣。

In the valleys grows the mother-wort ,
But scorched is it in the drier places .
There is a woman forced to leave her husband ;
Sadly she sighs !
Sadly she sighs !
She suffers from his hard lot .

In the valleys grows the mother-wort ,
But scorched is it where it had become long .
There is a woman forced to leave her husband ;
Long-drawn are her groanings !
Long-drawn are her groanings !
She suffers from his misfortune .

In the valleys grows the mother-wort ,
But scorched is it even in the moist places .
There is a woman forced to leave her husband ;
Ever flow her tears !
Ever flow her tears !
But of what avail is her lament ?

 


 

70.  兔爰  TU YUAN

有兔爰爰、雉離于羅。
我生之初、尚無為。
我生之後、逢此百罹。
尚寐無吪。

有兔爰爰、雉離于罦。
我生之初、尚無造。
我生之後、逢此百憂。
尚寐無覺。

有兔爰爰、雉離于罿。
我生之初、尚無庸。
我生之後、逢此百凶。
尚寐無聰。

The hare is slow and cautious ;
The pheasant plumps into the net .
In the early part of my life ,
Time still passed without commotion .
In the subsequent part of it ,
We are meeting with all these evils .
I wish I might sleep and never move more .

The hare is slow and cautious ;
The pheasant plumps into the snare .
In the early part of my life ,
Time still passed without anything stirring .
In the subsequent part of it ,
We are meeting with all these sorrows .
I wish I might sleep and never move more .

The hare is slow and cautious ;
The pheasant plumps into the trap .
In the early part of my life ,
Time still passed without any call for our services .
In the subsequent part of it ,
We are meeting with all these miseries .
I would that I might sleep , and hear of nothing more .

 


 

71.  葛藟  GE LEI

綿綿葛藟、在河之滸。
終遠兄弟、謂他人父。
謂他人父、亦莫我顧。

綿綿葛藟、在河之涘。
終遠兄弟、謂他人母。
謂他人母、亦莫我有。

綿綿葛藟、在河之漘。
終遠兄弟、謂他人昆。
謂他人昆、亦莫我聞。

Thickly they spread about , the dolichos creepers ,
On the borders of the He .
For ever separated from my brothers ,
I call a stranger father .
I call a stranger father ,
But he will not look at me .

Thickly they spread about , the dolichos creepers ,
On the banks of the He .
For ever separated from my brothers ,
I call a stranger mother .
I call a stranger mother ,
But she will not recognize me .

Thickly they spread about , the dolichos creepers ,
On the lips of the He .
For ever separated from my brothers ,
I call a stranger elder-brother .
I call a stranger elder-brother ,
But he will not listen to me .

 


 

72.  采葛  CAI GE

彼采葛兮。
一日不見、如三月兮。

彼采蕭兮。
一日不見、如三秋兮。

彼采艾兮。
一日不見、如三歲兮。

There he is gathering the dolichos !
A day without seeing him ,
Is like three months !

There he is gathering the oxtail-southern-wood !
A day without seeing him ,
Is like three seasons !

There he is gathering the mugwort !
A day without seeing him ,
Is like three years !

 


 

73.  大車  DA CHE

大車檻檻、毳衣如菼。
豈不爾思、畏子不敢。

大車啍啍、毳衣如璊。
豈不爾思、畏子不奔。

穀則異室、死則同穴。
謂予不信、有如皦日。

His great carriage rumbles along ,
And his robes of rank glitter like the young sedge .
Do I not think of you ?
But I am afraid of this officer , and dare not .

His great carriage moves heavily and slowly ,
And his robes of rank glitter like a carnation-gem .
Do I not think of you ?
But I am afraid of this officer , and do not rush to you.

While living , we may have to occupy different apartments ;
But when dead , we shall share the same grave .
If you say that I am not sincere ,
By the bright sun I swear that I am .

 


 

74.  丘中有麻  QIU ZHONG YOU MA

丘中有麻、彼留子嗟。
彼留子嗟、將其來施施。

丘中有麥、彼留子國。
彼留子國、將其來食。

丘中有李、彼留之子。
彼留之子、貽我佩玖。

On the mound where is the hemp ,
Some one is detaining Zijie .
Some one is there detaining Zijie ; --
Would that he would come jauntily [to me] !

On the mound where is the wheat ,
Some one is detaining Ziguo .
Some one is there detaining Ziguo ; --
Would that he would come and eat with me !

On the mound where are the plum trees ,
Some one is detaining those youths .
Some one is there detaining those youths ; --
They will give me Jiu-stones for my girdle .

鄭風  (THE ODES OF ZHENG)

75.  緇衣  ZI YI

緇衣之宜兮、敝、予又改為兮。
適子之館兮、還、予授子之粲兮。

緇衣之好兮、敝、予又改造兮。
適子之館兮、還、予授子之粲兮。

緇衣之蓆兮、敝、予又改作兮。
適子之館兮、還、予授子之粲兮。

How well do the black robes befit you !
When worn out , we will make others for you .
We will go to your court ,
And when we return [from it] , we will send you a feast !

How good on you are the black robes !
When worn out , we will make others for you .
We will go to your court ,
And when we return [from it] , we will send you a feast !

How easy sit the black robes on you !
When worn out , we will make others for you .
We will go to your court ,
And when we return [from it] , we will send you a feast !

 


 

76.  將仲子  JIANG ZHONG ZI

將仲子兮、無踰我里、無折我樹杞。
豈敢愛之、畏我父母。
仲可懷也、父母之言、亦可畏也。

將仲子兮、無踰我晼B無折我樹桑。
豈敢愛之、畏我諸兄。
仲可懷也、諸兄之言、亦可畏也。

將仲子兮、無踰我園、無折我樹檀。
豈敢愛之、畏人之多言。
仲可懷也、人之多言、亦可畏也。

I pray you , Mr. Zhong ,
Do not come leaping into my hamlet ;
Do not break my willow trees .
Do I care for them ?
But I fear my parents .
You , O Zhong , are to be loved ,
But the words of my parents ,
Are also to be feared .

I pray you , Mr. Zhong ,
Do not come leaping over my wall ;
Do not break my mulberry trees .
Do I care for them ?
But I fear the words of my brothers .
You , O Zhong , are to be loved ,
But the words of my brothers ,
Are also to be feared .

I pray you , Mr. Zhong ,
Do not come leaping into my garden ;
Do not break my sandal trees .
Do I care for them ?
But I dread the talk of people .
You , O Zhong , are to be loved ,
But the talk of people ,
Is also to be feared .

 


 

77.  叔于田  SHU YU TIAN

叔于田、巷無居人。
豈無居人、不如叔也、洵美且仁。

叔于狩、巷無飲酒。
豈無飲酒、不如叔也、洵美且好。

叔適野、巷無服馬。
豈無服馬、不如叔也、洵美且武。

Shu has gone hunting ;
And in the streets there are no inhabitants .
Are there indeed no inhabitants ?
[But] they are not like Shu ,
Who is truly admirable and kind .

Shu has gone to the grand chase ;
And in the streets there are none feasting .
Are there indeed none feasting ?
[But] they are not like Shu ,
Who is truly admirable and good .

Shu has gone into the country ;
And in the streets there are none driving about .
Are there indeed none driving about ?
[But] they are not like Shu ,
Who is truly admirable and martial .

 


 

78.  大叔于田  DA SHU YU TIAN

叔于田、乘乘馬、執轡如組、兩驂如舞。
叔在藪、火烈具舉。
襢裼暴虎、獻于公所。
將叔無狃、戒其傷女。

叔于田、乘乘黃、兩服上襄、兩驂雁行。
叔在藪、火烈具揚。
叔善射忌、又良御忌、抑磬控忌、抑縱送忌。

叔于田、乘乘鴇、兩服齊首、兩驂如手。
叔在藪、火烈具阜。
叔馬慢忌、叔發罕忌、抑釋掤忌、抑鬯弓忌。

Shu has gone hunting ,
Mounted in his chariot and four .
The reins are in his grasp like ribbons ,
While the two outside horses move [with regular steps] , as dancers do .
Shu is at the marshy ground ; --
The fire flames out all at once ,
And with bared arms he seizes a tiger ,
And presents it before the duke .
O Shu , try not [such sport] again ;
Beware of getting hurt .

Shu has gone hunting ,
Mounted in his chariot with four bay horses .
The two insides are two finest possible animals ,
And the two outsides follow them regularly as in a flying flock of wild geese .
Shu is at the marshy ground ; --
The fire blazes up all at once ,
A skillful archer is Shu !
A good charioteer also !
Now he gives his horse the reins ; now he brings them up ;
Now he discharges his arrows ; now he follows it .

Shu has gone hunting ,
Mounted in his chariot with four grey horses .
His two insides have their heads in a line ,
And the two outsides come after like arms .
Shu is at the marsh ; --
The fire spreads grandly all together .
His horses move slowly ;
He shoots but seldom ;
Now he lays aside his quiver ;
Now he returns his bows to his case .

 


 

79.  清人  QING REN

清人在彭、駟介旁旁、二矛重英、河上乎翱翔。

清人在消、駟介麃麃、二矛重喬、河上乎逍遙。

清人在軸、駟介陶陶、左旋右抽、中軍作好。

The men of Qing are in Peng ;
The chariot with its team in mail ever moves about ;
The two spears in it , with their ornaments , rising , one above the other .
So do they roam about the He .

The men of Qing are in Xiao ;
The chariot with its team in mail looks martial ;
And the two spears in it , with their hooks , rise one above the other .
So do they saunter about by the He .

The men of Qing are in Zhou ;
The mailed team of the chariot prance proudly .
[The driver] on the left wheels it about , and [the spearman] on the right brandishes his weapon ,
While the general in the middle looks pleased .

 


 

80.  羔裘  GAO QIU

羔裘如濡、洵直且侯。
彼其之子、舍命不渝。

羔裘豹飾、孔武有力。
彼其之子、邦之司直。

羔裘晏兮、三英粲兮。
彼其之子、邦之彥兮。

His lambs's fur is glossy ,
Truly smooth and beautiful .
That officer ,
Rests in his lot and will not change .

His lambs's fur , with its cuffs of leopard-skin .
Looks grandly martial and strong .
That officer ,
In the country will ever hold to the right .

How splendid is his lamb's fur !
How bright are its three ornaments !
That officer ,
Is the ornament of the country .

 


 

81.  遵大路  ZUN DA LU

遵大路兮、摻執子之怯兮。
無我惡兮、不寁故也。

遵大路兮、摻執子之手兮。
無我醜兮、不寁好也。

Along the highway ,
I hold you by the cuff .
Do not hate me ; --
Old intercourse should not be suddenly broken off .

Along the highway ,
I hold you by the hand .
Do not think me vile ; --
Old friendship should not hastily be broken off .

 


 

82.  女曰雞鳴  NU YUE JI MING

女曰雞鳴、士曰昧旦。
子興視夜、明星有爛。
將翱將翔、弋鳧與雁。

弋言加之、與子宜之。
宜言飲酒、與子偕老。
琴瑟在御、莫不靜好。

知子之來之、雜佩以贈之。
知子之順之、雜佩以問之。
知子之好之、雜佩以報之。

Says the wife , ' It is cock-crow ; '
Says the husband , ' It is grey dawn . '
' Rise , Sir , and look at the night , -- '
If the morning star be not shining .
Bestir yourself , and move about ,
To shoot the wild ducks and geese .

When your arrows and line have found them ,
I will dress them fitly for you .
When they are dressed , we will drink [together over them] ,
And I will hope to grow old with you .
Your lute in your hands ,
Will emits its quiet pleasant tones .

When I know those whose acquaintance you wish ,
I will give them off the ornaments of my girdle .
When I know those with whom you are cordial ,
I will send to them of the ornaments of my girdle .
When I know those whom you love ,
I will repay their friendship from the ornaments of my girdle .

 


 

83.  有女同車  YOU NU TONG CHE

有女同車、顏如舜華。
將翱將翔、佩玉瓊琚。
彼美孟姜、洵美且都。

有女同行、顏如舜英。
將翱將翔、佩玉將將。
彼美孟姜、德音不忘。

There is the lady in the carriage [with him] ,
With the countenance like the flower of the ephermeral hedge-tree .
As they move about ,
The beautiful Ju-gems of her girdle-pendant appear .
That beautiful eldest Jiang ,
Is truly admirable and elegant .

There is the young lady walking [with him] ,
With a countenance like the ephermeral blossoms of the hedge-tree .
As they move about ,
The gems of her girdle-pendant tinkle .
Of that beautiful eldest Jiang ,
The virtuous fame is not to be forgotten .

 


 

84.  山有扶蘇  SHAN YOU FU SU

山有扶蘇、隰有荷華。
不見子都、乃見狂且。

山有橋松、隰有游龍。
不見子充、乃見狡童。

On the mountain is the mulberry tree ;
In the marshes is the lotus flower .
I do not see Zidu ,
But I see this mad fellow .

On the mountain is the lofty pine ;
In the marshes is the psreading water-polygonum . .
I do not see Zichong ,
But I see this artful boy .

 


 

85.  蘀兮  TUO XI

蘀兮蘀兮、風其吹女。
叔兮伯兮、倡予和女。

蘀兮蘀兮、風其漂女。
叔兮伯兮、倡予要女。

Ye withered leaves ! Ye withered leaves !
How the wind is blowing you away !
O ye uncles ,
Give us the first note , and we will join in with you .

Ye withered leaves ! Ye withered leaves !
How the wind is carrying you away !
O ye uncles ,
Give us the first note , and we will complete [the song] .

 


 

86.  狡童  JIAO TONG

彼狡童兮、不與我言兮。
維子之故、使我不能餐兮。

彼狡童兮、不與我食兮。
維子之故、使我不能息兮。

That artful boy !
He will not speak with me !
But for the sake of you , Sir ,
Shall I make myself unable to eat ?

That artful boy !
He will not eat with me !
But for the sake of you , Sir ,
Shall I make myself unable to rest ?

 


 

87.  褰裳  QIAN CHANG

子惠思我、褰裳涉溱。
子不我思、豈無他人。
狂童之狂也且。

子惠思我、褰裳涉洧。
子不我思、豈無他士。
狂童之狂也且。

If you , Sir , think kindly of me ,
I will hold up my lower garments , and cross the Zhen .
If you do not think of me ,
Is there no other person [to do so] ?
You , foolish , foolish fellow !

If you , Sir , think kindly of me ,
I will hold up my lower garments , and cross the Wei .
If you do not think of me ,
Is there no other gentleman [to do so] ?
You , foolish , foolish fellow !

 


 

88.    FENG

子之丰兮、俟我乎巷兮。
悔予不送兮。

子之昌兮、俟我乎堂兮。
悔予不將兮。

衣錦褧裳、裳錦褧裳。
叔兮伯兮、駕予與行。

裳錦褧裳、衣錦褧衣。
叔兮伯兮、駕予與歸。

Full and good looking was the gentleman ,
Who waited for me in the lane !
I repent that I did not go with him .

A splendid gentleman was he ,
Who waited for me in the hall !
I regret that I did not accompany him .

Over my embroidered upper robe , I have put on a [plain] single garment ;
Over my embroidered lower robe , I have done the same .
O Sir , O Sir ,
Have your carriage ready to take me home with you .

Over my embroidered lower robe , I have put on a [plain] single garment ;
Over my embroidered upper robe , I have done the same .
O Sir , O Sir ,
Have your carriage ready to take me home with you .

 


 

89.  東門之墠  DONG MEN ZHI SHAN

東門之墠、茹藘在阪。
其室則邇、其人甚遠。

東門之栗、有踐家室。
豈不爾思、子不我即。

Near the level ground at the east gate ,
Is the madder plant on the bank .
The house is near there ,
But the man is very far away .

By the chestnut trees at the east gate ,
Is a row of houses .
Do I not think of you ?
But you do not come to me .

 


 

90.  風雨  FENG YU

風雨淒淒、雞鳴喈喈。
既見君子、云胡不夷。

風雨瀟瀟、雞鳴膠膠。
既見君子、云胡不瘳。

風雨如晦、雞鳴不已。
既見君子、云胡不喜。

Cold are the wind and the rain ,
And shrilly crows the cock .
But I have seen my husband ,
And should I but feel at rest ?

The wind whistles and the rain patters ,
While loudly crows the cock .
But I have seen my husband ,
And could my ailment but be cured ?

Through the wind and rain all looks dark ,
And the cock crows without ceasing .
But I have seen my husband ,
And how should I not rejoice ?

 


 

91.  子衿  ZI JIN

青青子衿、悠悠我心。
縱我不往、子寧不嗣音。

青青子佩、悠悠我思。
縱我不往、子寧不來。

挑兮達兮、在城闕兮。
一日不見、如三月兮。

O you , with the blue collar ,
Prolonged is the anxiety of my heart .
Although I do not go [to you] ,
Why do you not continue your messages [to me] ?

O you with the blue [strings to your] girdle-gems ,
Long , long do I think of you .
Although I do not go [to you] ,
Why do you not come [to me] ?

How volatile are you and dissipated ,
By the look-out tower on the wall !
One day without the sight of you ,
Is like three months .

 


 

92.  揚之水  YANG ZHI SHUI

揚之水、不流束楚。
終鮮兄弟、維予與女。
無信人之言、人實迋女。

揚之水、不流束薪。
終鮮兄弟、維予二人。
無信人之言、人實不信。

The fretted waters ,
Do not carry on their current a bundle of thorns .
Few are our brethren ;
There are only I and you .
Do not believe what people say ;
They are deceiving you .

The fretted waters ,
Do not carry on their current a bundle of firewood .
Few are our brethren ;
There are only we two .
Do not believe what people say ;
They are not to be trusted .

 


 

93.  出其東門  CHU QI DONG MEN

出其東門、有女如雲。
雖則如雲、匪我思存。
縞衣綦巾、聊樂我員。

出其闉闍、有女如荼。
雖則如荼、匪我思且。
縞衣茹藘、聊可與娛。

I went out at the east gate ,
Where the girls were in clouds .
Although they are like clouds ,
It is not on them that my thoughts rest .
She in the thin white silk , and the grey coiffure , --
She is my joy !

I went out by the tower on the covering wall ,
Where the girls were like flowering rushes .
Although they are like flowering rushes ,
It is not of them that I think .
She in the thin white silk , and the madder-[dyed coiffure] , --
It is she that makes me happy !

 


 

94.  野有蔓草  YE YOU MAN CAO

野有蔓草、零露漙兮。
有美一人、清揚婉兮。
邂逅相遇、適我願兮。

野有蔓草、零露瀼瀼。
有美一人、婉如清揚。
邂逅相遇、與子偕臧。

On the moor is the creeping grass ,
And how heavily is it loaded with dew !
There was a beautiful man ,
Lovely , with clear eyes and fine forehead !
We met together accidentally ,
And so my desire was satisfied .

On the moor is the creeping grass ,
Heavily covered with dew !
There was a beautiful man ,
Lovely , with clear eyes and fine forehead !
We met together accidentally ,
And he and I were happy together .

 


 

95.  溱洧  QIN WEI

溱與洧、方渙渙兮。
士與女、方秉蘭兮。
女曰觀乎。
士曰既且。
且往觀乎。
洧之外、洵訏且樂。
維士與女、伊其相謔、贈之以勺藥。

溱與洧、瀏其清矣。
士與女、殷其盈兮。
女曰觀乎。
士曰既且。
且往觀乎。
洧之外、洵訏且樂。
維士與女、伊其將謔、贈之以勺藥。

The Qin and Wei ,
Now present their broad sheets of water .
Ladies and gentlemen ,
Are carrying flowers of valerian .
A lady says , ' Have you been to see ? '
A gentleman replies , ' I have been . '
' But let us go again to see.
Beyond the Wei ,
The ground is large and fit for pleasure . '
So the gentlemen and ladies .
Make sport together ,
Presenting one another with small peonies .

The Qin and Wei ,
Show their deep , clear streams .
Gentlemen and ladies ,
Appear in crowds .
A lady says , ' Have you been to see ? '
A gentleman replies , ' I have been . '
' But let us go again to see.
Beyond the Wei ,
The ground is large and fit for pleasure . '
So the gentlemen and ladies .
Make sport together ,
Presenting one another with small peonies .

齊風  (THE ODES OF QI)

96.  雞鳴  JI MING

雞既鳴矣、朝既盈矣。
匪雞則鳴、蒼蠅之聲。

東方明矣、朝既昌矣。
匪東方則明、月出之光。

蟲飛薨薨、甘與子同夢。
會且歸矣、無庶予子憎。

' The cock has crowed ;
The court is full . '
But it was not the cock that was crowing ; --
It was the sound of the blue flies .

' The east is bright ;
The court is crowded . '
But it was not the east that was bright ; --
It was the light of the moon coming forth .

' The insects are flying in buzzing crowds ;
It would be sweet to lie by you and dream . '
But the assembled officers will be going home ; --
Let them not hate both me and you . '

 


 

97.    XUAN

子之還兮、遭我乎峱之間兮。
並驅從兩肩兮、揖我謂我儇兮。

子之茂兮、遭我乎峱之道兮。
並驅從兩牡兮、揖我謂我好兮。

子之昌兮、遭我乎峱之陽兮。
並驅從兩狼兮、揖我謂我臧兮。

How agile you are !
You met me in the neighbourhood of Nao ,
And we pursued together tow boars of three years .
You bowed to me , and said that I was active .

How admirable your skill !
You met me in the way to Nao ,
And we drove together after two males .
You bowed to me , and said that I was skilful .

How complete your art !
You met me on the south of Nao ,
And we pursued together two wolves .
You bowed to me , and said that I was dexterous .

 


 

98.    ZHU

俟我於著乎而、充耳以素乎而、尚之以瓊華乎而。

俟我於庭乎而、充耳以青乎而、尚之以瓊瑩乎而。

俟我於堂乎而、充耳以黃乎而、尚之以瓊英乎而。

He was waiting for me between the door and the screen .
The strings of his ear-stoppers were of white silk ,
And there were appended to them beautiful Hua-stones .

He was waiting for me in the open court .
The strings of his ear-stoppers were of green silk ,
And there were appended to them beautiful Ying-stones .

He was waiting for me in the hall .
The strings of his ear-stoppers were of yellow silk ,
And there were appended to them beautiful Ying-stones .

 


 

99.  東方之日  DONG FANG ZHI RI

東方之日兮。
彼姝者子、在我室兮。
在我室兮、履我即兮。

東方之月兮。
彼姝者子、在我闥兮。
在我闥兮、履我發兮。

The sun is in the east ,
And that lovely girl ,
Is in my chamber .
She is in my chamber ;
She treads in my footsteps , and comes to me .

The moon is in the east ,
And that lovely girl ,
Is inside my door .
She is inside my door ;
She treads in my footsteps , and hastens away .

 


 

100.  東方未明  DONG FANG WEI MING

東方未明、顛倒衣裳。
顛之倒之、自公召之。

東方未晞、顛倒裳衣。
倒之顛之、自公令之。

折柳樊圃、狂夫瞿瞿。
不能辰夜、不夙則莫。

Before the east was bright ,
I was putting on my clothes upside down ;
I was putting them on upside down ,
And there was one from the court calling me .

Before there was a streak of dawn in the east ,
I was putting on my clothes upside down ;
I was putting them on upside down ,
And there was one from the court with orders for me .

You fence your garden with branches of willow ,
And the reckless fellows stand in awe .
He , [however] , cannot fix the time of night ;
If he be not too early , he is sure to be late .

 


 

101.  南山  NAN SHAN

南山崔崔、雄狐綏綏。
魯道有蕩、齊子由歸。
既曰歸止、曷又懷止。

葛屨五兩、冠緌雙止。
魯道有蕩、齊子庸止。
既曰庸止、曷又從止。

蓺麻如之何、衡從其畝。
取妻如之何、必告父母。
既曰告止、曷又鞠止。

析薪如之何、匪斧不克。
取妻如之何、匪媒不得。
既曰得止、曷又極止。

High and large is the south hill ,
And a male fox is on it , solitary and suspicious .
The way to Lu is easy and plain ,
And the daughter of Qi went by it to her husband's .
Since she went to her husband's ,
Why do you further think of her ?

The five kinds of dolichos shoes are [made] in pairs ,
And the string-ends of a cap are made to match ;
The way to Lu is easy and plain ,
And the daughter of Qi travelled it .
Since she travelled it ,
Why do you still follow her ?

How do we proceed in planting hemp ?
The acres must be dressed lengthwise and crosswise .
How do we proceed in taking a wife ?
Announcement must first be made to our parents .
Since such announcement was made ,
Why do you still indulge her desires ?

How do we proceed in splitting firewood ?
Without an axe it cannot be done .
How do we proceed in taking a wife ?
Without a go-between it cannot be done .
Since this was done ,
Why do you still allow her to go to this extreme ?

 


 

102.  甫田  FU TIAN

無田甫田、維莠驕驕。
無思遠人、勞心忉忉。

無田甫田、維莠桀桀。
無思遠人、勞心怛怛。

婉兮孌兮、總角丱兮。
未幾見兮、突而弁兮。

Do not try to cultivate fields too large ; --
The weeds will only grow luxuriantly .
Do not think of winning people far away ; --
Your toiling heart will be grieved .

Do not try to cultivate fields too large ; --
The weeds will only grow proudly .
Do not think of winning people far away ; --
Your toiling heart will be distressed .

How young and tender ,
Is the child with his two tufts of hair !
When you see him after not a long time ,
Lo ! he is wearing the cap !

 


 

103.  盧令  LU LING

盧令令、其人美且仁。

盧重環、其人美且鬈。

盧重鋂、其人美且偲。

Ling-ling go the hounds ; --
Their master is admirable and kind .

There go the hounds with their double rings ; --
Their master is admirable and good .

There go the hounds with their triple rings ; --
Their master is admirable and able .

 


 

104.  敝笱  BI GOU

敝笱在梁、其魚魴鰥。
齊子歸止、其從如雲。

敝笱在梁、其魚魴鱮。
齊子歸止、其從如雨。

敝笱在梁、其魚唯唯。
齊子歸止、其從如水。

Worn out is the basket at the dam ,
And the fishes are the bream and the Guan ,
The daughter of Qi has returned ,
With a cloud of attendants .

Worn out is the basket at the dam ,
And the fishes are the bream and the tench ,
The daughter of Qi has returned ,
With a shower of attendants .

Worn out is the basket at the dam ,
And the fishes go in and out freely ,
The daughter of Qi has returned ,
With a stream of attendants .

 


 

105.  載驅  ZAI QU

載驅薄薄、簟茀朱鞹。
魯道有蕩、齊子發夕。

四驪濟濟、垂轡濔濔。
魯道有蕩、齊子豈弟。

汶水湯湯、行人彭彭。
魯道有蕩、齊子翱翔。

汶水滔滔、行人儦儦。
魯道有蕩、齊子游遨。

She urges on her chariot rapidly ,
With its screen of bamboos woven in squares , and its vermilion coloured leather .
The way from Lu is easy and plain ,
And the daughter of Qi's started on it in the evening .

Her four black horses are beautiful ,
And soft look their reins as they hang .
The way from Lu is easy and plain ,
And the daughter of Qi's is delighted and complacent .

The waters of the Wen flow broadly on ;
The travellers are numerous .
The way from Lu is easy and plain ,
And the daughter of Qi's moves on with unconcern .

The waters of the Wen sweep on ;
The travellers are in crowds .
The way from Lu is easy and plain ,
And the daughter of Qi's proceeds at her ease .

 


 

106.  猗嗟  YI JIE

猗嗟昌兮、頎而長兮、抑若揚兮、美目揚兮。
巧趨蹌兮、射則臧兮。

猗嗟名兮、美目清兮。
儀既成兮。
終日射侯、不出正兮。
展我甥兮。

猗嗟孌兮、清揚婉兮。
舞則選兮、射則貫兮。
四矢反兮、以禦亂兮。

Alas for him , so handsome and accomplished !
How grandly tall !
With what elegance in his high forehead !
With what motion of his beautiful eyes !
With what skill in the swift movements of his feet !
With what mastery of archery !

Alas for him , so famous !
His beautiful eyes how clear !
His manners how complete !
Shooting all day at the target ,
And never lodging outside the bird-square !
Indeed our [ruler's] nephew !

Alas for him , so beautiful !
His bright eyes and high forehead how lovely !
His dancing so choice !
Sure to send his arrows right through !
The four all going to the same place !
One able to withstand rebellion !

魏風  (THE ODES OF WEI)

107.  葛屨  GE JU

糾糾葛屨、可以履霜。
摻摻女手、可以縫裳。
要之襋之、好人服之。

好人提提、宛然左辟、佩其象揥。
維是褊心、是以為刺。

Shoes thinly woven of the dolichos fibre ,
May be used to walk on the hoarfrost .
The delicate fingers of a bride ,
May be used in making clothes .
[His bride] puts the waistband to his lower garment and the collar to his upper ,
And he , a wealthy man , wears them .

Wealthy , he moves about quite at ease ,
And politely he stands aside to the left .
From his girdle hangs his ivory comb-pin .
It is the narrowness of his disposition ,
Which makes him a subject for satire .

 


 

108.  汾沮洳  FEN JU RU

彼汾沮洳、言采其莫。
彼其之子、美無度。
美無度、殊異乎公路。

彼汾一方、言采其桑。
彼其之子、美如英。
美如英、殊異乎公行。

彼汾一曲、言采其藚。
彼其之子、美如玉。
美如玉、殊異乎公族。

There in the oozy grounds of the Fen ,
They gather the sorrel .
That officer ,
Is elegant beyond measure .
He is elegant beyond measure .
But , perhaps , he is not what the superintendent of the ruler's carriages ought to be .

There along the side of the Fen ,
They gather the mulberry leaves .
That officer ,
Is elegant as a flower .
He is elegant as a flower ;
But , perhaps , he is not what the marshaller of the carriages ought to be .

There along the bend of the Fen ,
They gather the ox-lips .
That officer ,
Is elegant as a gem .
He is elegant as a gem ;
But , perhaps , he is not what the superintendent of the ruler's relations should be .

 


 

109.  園有桃  YUAN YOU TAO

園有桃、其實之殽。
心之憂矣、我歌且謠。
不我知者、謂我士也驕。
彼人是哉、子曰何其。
心之憂矣、其誰知之。
其誰知之、蓋亦勿思。

園有棘、其實之食。
心之憂矣、聊以行國。
不我知者、謂我士也罔極。
彼人是哉、子曰何其。
心之憂矣、其誰知之。
其誰知之、蓋亦勿思。

Of the peach trees in the garden ,
The fruit may be used as food .
My heart is grieved ,
And I play and sing .
Those who do not know me ,
Say I am a scholar venting his pride .
' Those men are right ;
What do you mean by your words ? '
My heart is grieved ;
Who knows [the cause of] it ?
Who knows [the cause of] it ?
[They know it not] , because they will not think .

Of the jujube trees in the garden ,
The fruit may be used as food .
My heart is grieved ,
And I think I must travel about through the State .
Those who do not know me ,
Say I am an officer going to the verge of license .
' Those men are right ;
What do you mean by your words ? '
My heart is grieved ;
Who knows [the cause of] it ?
Who knows [the cause of] it ?
[They do not know it] , because they will not think .

 


 

110.  陟岵  ZHI HU

陟彼岵兮、瞻望父兮。
父曰嗟、予子行役、夙夜無已。
上慎旃哉、猶來無止。

陟彼屺兮、瞻望母兮。
母曰嗟、予季行役、夙夜無寐。
上慎旃哉、猶來無棄。

陟彼岡兮、瞻望兄兮。
兄曰嗟、予弟行役、夙夜必偕。
上慎旃哉、猶來無死。

I ascend that tree-clad hill ,
And look towards [the residence of] my father .
My father is saying , ' Alas ! my son , abroad on the public service ,
Morning and night never rests .
May he be careful ,
That he may come [back] , and not remain there ! '

I ascend that bare hill ,
And look towards [the residence of] my mother .
My mother is saying , ' Alas ! my child , abroad on the public service ,
Morning and night has no sleep .
May he be careful ,
That he may come [back] , and not leave his body there ! '

I ascend that ridge ,
And look towards [the residence of] my elder brother .
My brother is saying , ' Alas ! my younger brother , abroad on the public service ,
Morning and night must consort with his comrades .
May he be careful ,
That he may come back , and not die ! '

 


 

111.  十畝之間  SHI MU ZHI JIAN

十畝之閒兮、桑者閑閑兮。
行與子還兮。

十畝之外兮、桑者泄泄兮。
行與子逝兮。

Among their ten acres ,
The mulberry-planters stand idly about .
' Come , ' [says one to another] , ' I will go away with you . '

Beyond those ten acres ,
The mulberry-planters move idly about .
' Come , ' [says one to another] , ' I will go away with you . '

 


 

112.  伐檀  FA TAN

坎坎伐檀兮、寘之河之干兮、河水清且漣猗。
不稼不穡、胡取禾三百廛兮。
不狩不獵、胡瞻爾庭有縣貆兮。
彼君子兮、不素餐兮。

坎坎伐輻兮、寘之河之側兮、河水清且直猗。
不稼不穡、胡取禾三百億兮。
不狩不獵、胡瞻爾庭有縣特兮。
彼君子兮、不素食兮。

坎坎伐輪兮、寘之河之漘兮、河水清且淪猗。
不稼不穡、胡取禾三百囷兮。
不狩不獵、胡瞻爾庭有縣鶉兮。
彼君子兮、不素飧兮。

Kan-kan go his blows on the sandal trees ,
And he places what he hews on the river's bank ,
Whose waters flow clear and rippling .
You sow not nor reap ; --
How do you get the produce of those three hundred farms ?
You do not follow the chase ; --
How do we see the badgers hanging up in your court yards ?
O that superior man !
He would not eat the bread of idleness !

Kan-kan go his blows on the wood for his spokes ,
And he places it by the side of the river ,
Whose waters flow clear and even .
You sow not nor reap ; --
How do you get your three millions of sheaves ?
You do not follow the chase ; --
How do we see the three-year-olds hanging up in your court yards ?
O that superior man !
He would not eat the bread of idleness !

Kan-kan go his blows on the wood for his wheels ,
And he places it by the lip of the river ,
Whose waters flow clear in rippling circles .
You sow not nor reap ; --
How do you get the paddy for your three hundred round binns ?
You do not follow the chase ; --
How do we see the quails hanging in your court yards ?
O that superior man !
He would not eat the bread of idleness !

 


 

113.  碩鼠  SHUO SHU

碩鼠碩鼠、無食我黍。
三歲貫女、莫我肯顧。
逝將去女、適彼樂土。
樂土樂土、爰得我所。

碩鼠碩鼠、無食我麥。
三歲貫女、莫我肯德。
逝將去女、適彼樂國。
樂國樂國、爰得我直。

碩鼠碩鼠、無食我苗。
三歲貫女、莫我肯勞。
逝將去女、適彼樂郊。
樂郊樂郊、誰之永號。

Large rats ! Large rats !
Do not eat our millet .
Three years have we had to do with you ,
And you have not been willing to show any regard for us .
We will leave you ,
And go to that happy land .
Happy land ! Happy land !
There shall we find our place .

Large rats ! Large rats !
Do not eat our wheat .
Three years have we had to do with you ,
And you have not been willing to show any kindness to us .
We will leave you ,
And go to that happy State .
Happy State ! Happy State !
There shall we find ourselves right .

Large rats ! Large rats !
Do not eat our springing grain !
Three years have we had to do with you ,
And you have not been willing to think of our toil .
We will leave you ,
And go to those happy borders .
Happy borders ! Happy borders !
Who will there make us always to groan ?

唐風  (THE ODES OF TANG)

114.  蟋蟀  XI SHUAI

蟋蟀在堂、歲聿其莫。
今我不樂、日月其除。
無已大康、職思其居。
好樂無荒、良士瞿瞿。

蟋蟀在堂、歲聿其逝。
今我不樂、日月其邁。
無已大康、職思其外。
好樂無荒、良士蹶蹶。

蟋蟀在堂、役車其休。
今我不樂、日月其慆。
無已大康、職思其憂。
好樂無荒、良士休休。

The cricket is in the hall ,
And the year is drawing to a close .
If we do not enjoy ourselves now ,
The days and months will be leaving us .
But let us not go to great excess ;
Let us first think of the duties of our position ;
Let us not be wild in our love of enjoyment .
The good man is anxiously thoughtful .

The cricket is in the hall ,
And the year is passing away .
If we do not enjoy ourselves now ,
The days and months will have gone .
But let us not go to great excess ;
Let us first send our thoughts beyond the present ;
Let us not be wild in our love of enjoyment .
The good man is ever diligent .

The cricket is in the hall ,
And our carts stand unemployed .
If we do not enjoy ourselves now ,
The days and months will have gone by.
But let us not go to an excess ;
Let us first think of the griefs that may arise ;
Let us not be wild in our love of enjoyment .
The good man is quiet and serene .

 


 

115.  山有樞  SHAN YOU SHU

山有樞、隰有榆。
子有衣裳、弗曳弗婁。
子有車馬、弗馳弗驅。
宛其死矣、他人是愉。

山有栲、隰有杻。
子有廷內、弗洒弗埽。
子有鐘鼓、弗鼓弗考。
宛其死矣、他人是保。

山有漆、隰有栗。
子有酒食、何不日鼓瑟。
且以喜樂、且以永日。
宛其死矣、他人入室。

On the mountains are the thorny elms ,
In the low , wet grounds are the white elms .
You have suits of robes ,
But you will not wear them ;
You have carriages and horses ,
But you will not drive them .
You will drop off in death ,
And another person will enjoy them .

On the mountains is the Kao ,
In the low wet grounds is the Niu .
You have courtyards and inner rooms ,
But you will not have them sprinkled or swept ;
You have drums and bells ,
But you will not have them beat or struck ,
You will drop off in death ,
And another person will possess them .

On the mountains are the varnish trees ,
In the low wet grounds are the chestnuts .
You have spirits and viands ; --
Why not daily play your lute ?
Both to give a zest to your joy ,
And to prolong the day ?
You will drop off in death ,
And another person will enter your chamber .

 


 

116.  揚之水  YANG ZHI SHUI

揚之水、白石鑿鑿。
素衣朱襮、從子于沃。
既見君子、云何不樂。

揚之水、白石皓皓。
素衣朱繡、從子于鵠。
既見君子、云何其憂。

揚之水、白石粼粼。
我聞有命、不敢以告人。

Amidst the fretted waters ,
The white rocks stand up grandly .
Bringing a robe of white silk , with a vermillion collar ,
We will follow you to Wo .
When we have seen the princely lord ,
Shall we not rejoice ?

Amidst the fretted waters ,
The white rocks stand glistening .
Bringing a robe of white silk , with a vermillion collar , and embroidered ,
We will follow you to Hu .
When we have seen the princely lord ,
What sorrow will remain to us ?

Amidst the fretted waters ,
The white rocks clearly show .
We have heard your orders ,
And will not dare to inform any one of them .

 


 

117.  椒聊  JIAO LIAO

椒聊之實、蕃衍盈升。
彼其之子、碩大無朋。
椒聊且、遠條且。

椒聊之實、蕃衍盈匊。
彼其之子、碩大且篤。
椒聊且、遠條且。

The clusters of the pepper plant ,
Large and luxuriant , would fill a pint .
That hero there
Is large and peerless .
O the pepper plant !
How its shoots extend !

The clusters of the pepper plant ,
Large and luxuriant , would fill both your hands .
That hero there
Is large and generous .
O the pepper plant !
How its shoots extend !

 


 

118.  綢繆  CHOU MOU

綢繆束薪、三星在天。
今夕何夕、見此良人。
子兮子兮、如此良人何。

綢繆束芻、三星在隅。
今夕何夕、見此邂逅。
子兮子兮、如此邂逅何。

綢繆束楚、三星在戶。
今夕何夕、見此粲者。
子兮子兮、如此粲者何。

Round and round the firewood is bound ;
And the Three Stars appear in the sky .
This evening is what evening ,
That I see this good man ?
O me ! O me !
That I should get a good man like this !

Round and round the grass is bound ;
And the Three Stars are seen from the corner .
This evening is what evening ,
That we have this unexpected meeting ?
Happy pair ! Happy pair !
That we should have this unexpected meeting !

Round and round the thorns are bound ;
And the Three Stars are seen from the door .
This evening is what evening ,
That I see this beauty ?
O me ! O me !
That I should see a beauty like this !

 


 

119.  杕杜  DI DU

有杕之杜、其葉湑湑。
獨行踽踽。
豈無他人、不如我同父。
嗟行之人、胡不比焉。
人無兄弟、胡不佽焉。

有杕之杜、其葉菁菁。
獨行瞏瞏。
豈無他人、不如我同姓。
嗟行之人、胡不比焉。
人無兄弟、胡不佽焉。

There is a solitary russet pear tree ,
[But] its leaves are luxuriant .
Alone I walk unbefriended ; --
Is it because there are no other people ?
But none are like the sons of one's father .
O ye travellers ,
Why do ye not sympathize with me ?
Without brothers as I am ,
Why do ye not help me ?

There is a solitary russet pear tree ,
[But] its leaves are abundant .
Alone I walk uncared for ; --
Is it that there are not other people ?
But none are like those of one's own surname .
O ye travellers ,
Why do ye not sympathize with me ?
Without brothers as I am ,
Why do ye not help me ?

 


 

120.  羔裘  GAO QIU

羔裘豹祛、自我人居居。
豈無他人、維子之故。

羔裘豹褎、自我人究究。
豈無他人、維子之好。

Lamb's fur and leopard's cuffs ,
You use us with unkindness .
Might we not find another chief ?
But [we stay] because of your forefathers .

Lamb's fur and leopard's cuffs ,
You use us with cruel unkindness .
Might we not find another chief ?
But [we stay] from our regard to you .

 


 

121.  鴇羽  BAO YU

肅肅鴇羽、集于苞栩。
王事靡盬、不能蓺稷黍、父母何怙。
悠悠蒼天、曷其有所。

肅肅鴇翼、集于苞棘。
王事靡盬、不能蓺黍稷、父母何食。
悠悠蒼天、曷其有極。

肅肅鴇行、集于苞桑。
王事靡盬、不能蓺稻粱、父母何嘗。
悠悠蒼天、曷其有常。

Su-su go the feathers of the wild geese ,
As they settle on the bushy oaks .
The king's affairs must not be slackly discharged ,
And [so] we cannot plant our sacrificial millet and millet ; --
What will our parents have to rely on ?
O thou distant and azure Heaven !
When shall we be in our places again ?

Su-su go the wings of the wild geese ,
As they settle on the bushy jujube trees .
The king's affairs must not be slackly discharged ,
And [so] we cannot plant our millet and sacrificial millet ; --
How shall our parents be supplied with food ?
O thou distant and azure Heaven !
When shall [our service] have an end ?

Su-su go the rows of the wild geese ,
As they rest on the bushy mulberry trees .
The king's business must not be slackly discharged ,
And [so] we cannot plant our rice and maize ; --
How shalll our parents get food ?
O thou distant and azure Heaven !
When shall we get [back] to our ordinary lot ?

 


 

122.  無衣  WU YI

豈曰無衣七兮、不如子之衣、安且吉兮。

豈曰無衣六兮、不如子之衣、安且燠兮。

How can it be said that he is without robes ?
He has those of the seven orders ;
But it is better that he get those robes from you .
That will secure tranquillity and good fortune .

How can it be said that he is without robes ?
He has those of the six orders ;
But it is better that he get those robes from you .
That will secure tranquillity and permanence .

 


 

123.  有杕之杜  YOU DI ZHI DU

有杕之杜、生于道左。
彼君子兮、噬肯適我。
中心好之、曷飲食之。

有杕之杜、生于道周。
彼君子兮、噬肯來游。
中心好之、曷飲食之。

There is a solitary russet pear tree ,
Growing on the left of the way .
That princely man there !
He might be willing to come to me .
In the centre of my heart I love him ,
[But] how shall I supply him with drink and food ?

There is a solitary russet pear tree ,
Growing where the way makes a compass .
That princely man there !
He might be willing to come and ramble [with me] .
In the centre of my heart I love him ,
[But] how shall I supply him with drink and food ?

 


 

124.  葛生  GE SHENG

葛生蒙楚、蘞蔓于野。
予美亡此、誰與獨處。

葛生蒙棘、蘞蔓于域。
予美亡此、誰與獨息。

角枕粲兮、錦衾爛兮。
予美亡此、誰與獨旦。

夏之日、冬之夜、百歲之後、歸於其居。

冬之夜、夏之日、百歲之後、歸於其室。

The dolichos grows , covering the thorn trees ;
The convolvulus spreads all over the waste .
The man of my admiration is no more here ;
With whom can I dwell ? -- I abide alone .

The dolichos grows , covering the jujube trees ;
The convolvulus spreads all over the tombs .
The man of my admiration is no more here ;
With whom can I dwell ? -- I rest alone .

How beautiful was the pillow of horn !
How splendid was the embroidered coverlet !
The man of my admiration is no more here ; --
With whom can I dwell ? -- Alone [I wait for] the morning .

Through the [long] days of summer ,
Through the [long] nights of winter [shall I be alone] ,
Till the lapse of a hundred years ,
When I shall go home to his abode .

Through the [long] nights of winter ,
Through the [long] days of summer [shall I be alone] ,
Till the lapse of a hundred years ,
When I shall go home to his chamber .

 


 

125.  采苓  CAI LING

采苓采苓、首陽之巔。
人之為言、苟亦無信。
舍旃舍旃、苟亦無然。
人之為言、胡得焉。

采苦采苦、首陽之下。
人之為言、苟亦無與。
舍旃舍旃、苟亦無然。
人之為言、胡得焉。

采葑采葑、首陽之東。
人之無言、苟亦無從。
舍旃舍旃、苟亦無然。
人之為言、胡得焉。

Would you gather the liquorice , would you gather the liquorice ,
On the top of Shouyang ?
When men tell their stories ,
Do not readily believe them ;
Put them aside , put them aside .
Do not readily assent to them ;
And , when men tell their stories ,
How will they find course ?

Would you gather the sowthistle , would you gather the sowthistle ,
At the foot of Shouyang ?
When men tell their stories ,
Do not readily approve them ;
Put them aside , put them aside .
Do not readily assent to them ;
And , when men tell their stories ,
How will they find course ?

Would you gather the mustard plant , would you gather the mustard plant ,
On the east of Shouyang ?
When men tell their stories ,
Do not readily listen to them ; --
Put them aside , put them aside .
Do not readily assent to them ;
And , when men tell their stories ,
How will they find course ?

秦風  (THE ODES OF QIN)

126.  車鄰  CHE LIN

有車鄰鄰、有馬白顛。
未見君子、寺人之令。

阪有漆、隰有栗。
既見君子、並坐鼓瑟。
今者不樂、逝者其耋。

阪有桑、隰有楊。
既見君子、並坐鼓簧。
今者不樂、逝者其亡。

He has many carriages , giving forth their Lin-Lin ;
He has horses with their white foreheads .
Before we can see our prince ,
We must get the services of eunuch .

On the hill-sides are varnish trees ;
In the low wet grounds are chestnuts .
When we have seen our prince ,
We sit together with him , and they play on their lutes .
If now we do not take our joy ,
The time will pass till we are octogenarians .

On the hill-sides are mulberry trees ;
In the low wet grounds are willows .
When we have seen our prince ,
We sit together with him , and they play on their organs .
If now we do not take our joy ,
The time will pass till we are no more .

 


 

127.  駟驖  SI TIE

駟驖孔阜、六轡在手。
公之媚子、從公于狩。

奉時辰牡、辰牡孔碩。
公曰左之、舍拔則獲。

遊于北園、四馬既閑。
輶車鸞鑣、載獫歇驕。

His four iron-black horses are in very fine condition ;
The six reins are in the hand [of the charioteer] .
The ruler's favourites ,
Follow him to the chase .

The male animals of the season are made to present themselves ,
The males in season , of very large size .
The ruler says , ' To the left of them ; '
Then he lets go his arrows and hits .

He rambles in the northern park ;
His four horses display their training .
Light carriages , with bells at the horses' bits ,
Convey the long and short-mouthed dogs .

 


 

128.  小戎  XIAO RONG

小戎俴收、五楘梁輈。
游環脅驅、陰靷鋈續、文茵暢轂、駕我騏馵。
言念君子、溫其如玉。
在其板屋、亂我心曲。

四牡孔阜、六轡在手、騏騮是中、騧驪是驂、龍盾之合、鋈以觼軜。
言念君子、溫其在邑。
方何為期、胡然我念之。

俴駟孔群、厹矛鋈錞、蒙伐有苑、虎韔鏤膺、交韔二弓、竹閉緄滕。
言念君子、載寢載與。
厭厭良人、秩秩德音。

[There is] his short war carriage ; --
With the ridge-like end of its pole , elegantly bound in five places ;
With its slip rings and side straps ,
And the traces attached by gilt rings to the masked transverse ;
With its beautiful mat of tiger's skin , and its long naves ;
With its piebalds , and horses with white left feet .
When I think of my husband [thus] ,
Looking bland and soft as a piece of jade ;
Living there in his blank house ;
It sends confusion into all the corners of my heart .

His four horses are in very fine condition ,
And the six reins are in the hand [of the charioteer] .
Piebald , and bay with black mane , are the insides ;
Yellow with black mouth , and black , are the outsides ;
Side by side are placed the dragon-figured shields ;
Gilt are the buckles for the inner reins .
I think of my husband [thus] ,
Looking so mild in the cities there .
What time can be fixed for his return ?
Oh ! how I think of him !

His mail-covered team moves in great harmony ;
There are the trident spears with their gilt ends ;
And the beautiful feather-figured shield ;
With the tiger-skin bow-case , and the carved metal ornaments on its front .
The two bows are placed in the case ,
Bound with string to their bamboo frames .
I think of my husband ,
When I lie down and rise up .
Tranquil and serene is the good man ,
With his virtuous fame spread far and near .

 


 

129.  蒹葭  JIAN JIA

蒹葭蒼蒼、白露為霜。
所謂伊人、在水一方。
溯洄從之、道阻且長。
溯游從之、宛在水中央。

蒹葭淒淒、白露未晞。
所謂伊人、在水之湄。
溯洄從之、道阻且躋。
溯游從之、宛在水中坻。

蒹葭采采、白露未已。
所謂伊人、在水之涘。
溯洄從之、道阻且右。
溯游從之、宛在水中沚。

The reeds and rushes are deeply green ,
And the white dew is turned into hoarfrost .
The man of whom I think ,
Is somewhere about the water .
I go up the stream in quest of him ,
But the way is difficult and long .
I go down the stream in quest of him ,
And lo ! he is right in the midst of the water .

The reeds and rushes are luxuriant ,
And the white dew is not yet dry .
The man of whom I think ,
Is on the margin of the water .
I go up the stream in quest of him ,
But the way is difficult and steep .
I go down the stream in quest of him ,
And lo ! he is on the islet in the midst of the water .

The reeds and rushes are abundant ,
And the white dew is not yet ceased .
The man of whom I think ,
Is on the bank of the river .
I go up the stream in quest of him ,
But the way is difficult and turns to the right .
I go down the stream in quest of him ,
And lo ! he is on the island in the midst of the water .

 


 

130.  終南  ZHONG NAN

終南何有、有條有梅。
君子至止、錦衣狐裘。
顏如渥丹、其君也哉。

終南何有、有紀有堂。
君子至止、黻衣繡裳、佩玉將將、壽考不忘。

What are there on Zhongnan ?
There are white firs and plum trees .
Our prince has arrived at it ,
Wearing an embroidered robe over his fox-fur ,
And with his countenance rouged as with vermilion .
May he prove a ruler indeed !

What are there on Zhongnan ?
There are nooks and open glades .
Our prince has arrived at it ,
With the symbol of distinction embroidered on his lower garment ,
And the gems at his girdle emitting their thinking .
May long life and an endless name be his ?

 


 

131.  黃鳥  HUANG NIAO

交交黃鳥、止于棘。
誰從穆公、子車奄息。
維此奄息、百夫之特。
臨其穴、惴惴其慄。
彼蒼者天、殲我良人。
如可贖兮、人百其身。

交交黃鳥、止于桑。
誰從穆公、子車仲行。
維此仲行、百夫之防。
臨其穴、惴惴其慄。
彼蒼者天、殲我良人。
如可贖兮、人百其身。

交交黃鳥、止于楚。
誰從穆公、子車鍼虎。
維此鍼虎、百夫之禦。
臨其穴、惴惴其慄。
彼蒼者天、殲我良人。
如可贖兮、人百其身。

They flit about , the yellow birds ,
And rest upon the jujube trees .
Who followed duke Mu [to the grave] ?
Ziche Yansi .
And this Yansi ,
Was a man above a hundred .
When he came to the grave ,
He looked terrified and trembled .
Thou azure Heaven there !
Thou art destroying our good men .
Could he have been redeemed ,
We should have given a hundred lives for him .

They flit about , the yellow birds ,
And rest upon the mulberry trees .
Who followed duke Mu [to the grave] ?
Ziche Zhongheng .
And this Zhongheng ,
Was a match for a hundred .
When he came to the grave ,
He looked terrified and trembled .
Thou azure Heaven there !
Thou art destroying our good men .
Could he have been redeemed ,
We should have given a hundred lives for him .

They flit about , the yellow birds ,
And rest upon the thorn trees .
Who followed duke Mu [to the grave] ?
Ziche Qianhu .
And this Ziche Qianhu ,
Could withstand a hundred men .
When he came to the grave ,
He looked terrified and trembled .
Thou azure Heaven there !
Thou art destroying our good men .
Could he have been redeemed ,
We should have given a hundred lives for him .

 


 

132.  晨風  CHEN FENG

歍彼晨風、鬱彼北林。
未見君子、憂心欽欽。
如何如何、忘我實多。

山有苞櫟、隰有六駁。
未見君子、憂心靡樂。
如何如何、忘我實多。

山有苞棣、隰有樹檖。
未見君子、憂心如醉。
如何如何、忘我實多。

Swift flies the falcon ,
To the thick-wooded forest in the north .
While I do not see my husband ,
My heart cannot forget its grief .
How is it , how is it ,
That he forgets me so very much ?

On the mountain are the bushy oaks ;
In the low wet grounds are six elms .
While I do not see my husband ,
My sad heart has no joy .
How is it , how is it ,
That he forgets me so very much ?

On the mountain are the bushy sparrow-plums ;
In the low wet grounds are the high , wild pear trees .
While I do not see my husband ,
My heart is as if intoxicated with grief .
How is it , how is it ,
That he forgets me so very much ?

 


 

133.  無衣  WU YI

豈曰無衣、與子同袍。
王于興師、修我戈矛、與子同仇。

豈曰無衣、與子同澤。
王于興師、修我矛戟、與子偕作。

豈曰無衣、與子同裳。
王于興師、修我甲兵、與子偕行。

How shall it be said that you have no clothes ?
I will share my long robes with you .
The king is raising his forces ;
I will prepare my lance and spear ,
And will be your comrade .

How shall it be said that you have no clothes ?
I will share my under clothes with you .
The king is raising his forces ;
I will prepare my spear and lance ,
And will take the field with you .

How shall it be said that you have no clothes ?
I will share my lower garments with you .
The king is raising his forces ;
I will prepare my buffcoat and sharp weapons ,
And will march along with you .

 


 

134.  渭陽  WEI YANG

我送舅氏、曰至渭陽。
何以贈之、路車乘黃。

我送舅氏、悠悠我思。
何以贈之、瓊瑰玉佩。

I escorted my mother's nephew ,
To the north of the Wei ,
What did I present to him ?
Four bay horses for his carriage of state .

I escorted my mother's nephew ,
Long , long did I think of him .
What did I present to him ?
A precious jasper , and gems for his girdle-pendant .

 


 

135.  權輿  QUAN YU

於我乎、夏屋渠渠、今也每食無餘。
于嗟乎、不承權輿。

於我乎、每食四簋、今也每食不飽。
于嗟乎、不承權輿。

He assigned us a house large and spacious ;
But now at every meal there is nothing left .
Alas that he could not continue as he began !

He assigned us at every meal four dishes of grain ;
But now at every meal we do not get our fill .
Alas that he could not continue as he began !

陳風  (THE ODES OF CHEN)

136.  宛丘  WAN QIU

子之湯兮、宛丘之上兮。
洵有情兮、而無望兮。

坎其擊鼓、宛丘之下。
無冬無夏、值其鷺羽。

坎其擊缶、宛丘之道。
無冬無夏、值其鷺翿。

How gay and dissipated you are ,
There on the top of Wanqiu !
You are full of kindly affection indeed ,
But you have nothing to make you looked up to !

How your blows on the drum resound ,
At the foot of Wanqiu !
Be it winter , be it summer ,
You are holding your egret's feather !

How you beat your earthen vessel ,
On the way to Wanqiu !
Be it winter , be it summer ,
You are holding your egret-fan !

 


 

137.  東門之枌  DONG MEN ZHI FEN

東門之枌、宛丘之栩。
子仲之子、婆娑其下。

穀旦于差、南方之原。
不績其麻、市也婆娑。

穀旦于逝、越以鬷邁。
視爾如荍、貽我握椒。

[There are] the white elms at the east gate .
And the oaks on Wanqiu ;
The daughter of Zizhong ,
Dances about under them .

A good morning having been chosen ,
For the plain in the South ,
She leaves twisting her hemp ,
And dances to it through the market-place .

The morning being good for excursion ,
They all proceed together .
' I look on you as the flower of the thorny mallow ;
You give me a stalk of the pepper plant .

 


 

138.  衡門  HENG MEN

衡門之下、可以棲遲。
泌之洋洋、可以樂飢。

豈其食魚、必河之魴。
豈其取妻、必齊之姜。

豈其食魚、必河之鯉。
豈其取妻、必宋之子。

Beneath my door made of cross pieces of wood ,
I can rest at my leisure ;
By the wimpling stream from my fountain ,
I can joy amid my hunger .

Why , in eating fish ;
Must we have bream from the He ?
Why , in taking a wife ,
Must we have a Jiang of Qi ?

Why , in eating fish ;
Must we have carp from the He ?
Why , in taking a wife ,
Must we have a Zi of Song ?

 


 

139.  東門之池  DONG MEN ZHI CHI

東門之池、可以漚麻。
彼美淑姬、可與晤歌。

東門之池、可以漚紵。
彼美淑姬、可與晤語。

東門之池、可以漚菅。
彼美淑姬、可與晤言。

The moat at the east gate ,
Is fit to steep hemp in .
That beautiful , virtuous , lady ,
Can respond to you in songs .

The moat at the east gate ,
Is fit to steep the boehmeria in .
That beautiful , virtuous , lady ,
Can respond to you in discourse .

The moat at the east gate ,
Is fit to steep the rope-rush in .
That beautiful , virtuous lady ,
Can respond to you in conversation .

 


 

140.  東門之楊  DONG MEN ZHI YANG

東門之楊、其葉牂牂。
昏以為期、明星煌煌。

東門之楊、其葉肺肺。
昏以為期、明星晢晢。

On the willows at the east gate ,
The leaves are very luxuria....
The evening was the time agreed on ,
And the morning star is shining bright .

On the willows at the east gate ,
The leaves are dense .
The evening was the time agreed on ,
And the morning star is shining bright .

 


 

141.  墓門  MU MEN

墓門有棘、斧以斯之。
夫也不良、國人知之。
知而不已、誰昔然矣。

墓門有梅、有鴞萃止。
夫也不良、歌以訊之。
訊予不顧、顛倒思予。

At the gate to the tombs there are jujube trees ; --
They should be cut away with an axe .
That man is not good ,
And the people of the State know it .
They know it , but he does not give over ; --
Long time has it been thus with him .

At the gate to the tombs there are plum trees ;
And there are owls collecting on them .
That man is not good ,
And I sing [this song] to admonish him .
I admonish him , but he will not regard me ; --
When he is overthrown , he will think of me .

 


 

142.  防有鵲巢  FANG YOU QUE CHAO

防有鵲巢、邛有旨苕。
誰侜予美、心焉忉忉。

中唐有甓、邛有旨鷊。
誰侜予美、心焉惕惕。

On the embankment are magpies' nests ;
On the height grows the beautiful pea .
Who has been imposing on the object of my admiration ?
-- My heart is full of sorrow .

The middle path of the temple is covered with its tiles ;
On the height is the beautiful medallion plant .
Who has been imposing on the object of my admiration ?
-- My heart is full of trouble .

 


 

143.  月出  YUE CHU

月出皎兮、佼人僚兮。
舒窈糾兮、勞心悄兮。

月出皓兮、佼人懰兮。
舒懮受兮、勞心慅兮。

月出照兮、佼人燎兮。
舒夭紹兮、勞心慘兮。

The moon comes forth in her brightness ;
How lovely is that beautiful lady !
O to have my deep longings for her relieved !
How anxious is my toiled heart !

The moon comes forth in her splendour ;
How attractive is that beautiful lady !
O to have my anxieties about her relieved !
How agitated is my toiled heart !

The moon comes forth and shines ;
How brilliant is that beautiful lady !
O to have the chains of my mind relaxed !
How miserable is my toiled heart !

 


 

144.  株林  ZHU LIN

胡為乎株林、從夏南。
匪適株林、從夏南。

駕我乘馬、說于株野。
乘我乘駒、朝食于株。

What does he in Zhulin ?
He is going after Xianan .
He is not going to Zhulin ;
He is going after Xianan .

' Yoke for me my team of horses ;
I will rest in the country about Zhu .
I will drive my team of colts ,
And breakfast at Zhu .'

 


 

145.  澤陂  ZE PO

彼澤之陂、有蒲與荷。
有美一人、傷如之何。
寤寐無為、涕泗滂沱。

彼澤之陂、有蒲與蕑。
有美一人、碩大且卷。
寤寐無為、中心悁悁。

彼澤之陂、有蒲菡萏。
有美一人、碩大且儼。
寤寐無為、 輾轉伏枕。

By the shores of that marsh ,
There are rushes and lotus plants .
There is the beautiful lady ; --
I am tortured for her , but what avails it ?
Waking or sleeping , I do nothing ;
From my eyes and nose the water streams .

By the shores of that marsh ,
There are rushes and the valerian .
There is the beautiful lady ;
Tall and large , and elegant .
Waking or sleeping , I do nothing ;
My inmost heart is full of grief .

By the shores of that marsh ,
There are rushes and lotus flowers .
There is the beautiful lady ;
Tall and large , and majestic .
Waking or sleeping , I do nothing ;
On my side , on my back , with my face on the pillow , I lie .

檜風  (THE ODES OF KUAI)

146.  羔裘  GAO QIU

羔裘逍遙、狐裘以朝。
豈不爾思、勞心忉忉。

羔裘翱翔、狐裘在堂。
豈不爾思、我心憂傷。

羔裘如膏、日出有曜。
豈不爾思、中心是悼。

In your lamb's fur you saunter about ;
In your fox's fur you hold your court .
How should I not think anxiously about you ?
My toiled heart is full of grief .

In your lamb's fur you wander aimlessly about ;
In your fox's fur you appear in your hall .
How should I not think anxiously about you ?
My heart is wounded with sorrow .

Your lamb's fur , as if covered with ointment ;
Glistens when the sun comes forth .
How should I not think anxiously about you ?
To the core of my heart I am grieved .

 


 

147.  素冠  SU GUAN

庶見素冠兮、棘人欒欒兮、勞心慱慱兮。

庶見素衣兮、我心傷悲兮、聊與子同歸兮。

庶見素韡兮、我心蘊結兮、聊與子如一兮。

If I could but see the white cap ,
And the earnest mourner worn to leanness ! --
My toiled heart is worn with grief !

If I could but see the white [lower] dress ! --
My heart is wounded with sadness !
I should be inclined to go and live with the wearer !

If I could but see the white knee-covers ! --
Sorrow is knotted in my heart !
I should almost feel as of one soul with the wearer !

 


 

148.  隰有萇楚  XI YOU CHANG CHU

隰有萇楚、猗儺其枝。
夭之沃沃、樂子之無知。

隰有萇楚、猗儺其華。
夭之沃沃、樂子之無家。

隰有萇楚、猗儺其實。
夭之沃沃、樂子之無室。

In the low wet grouds is the carambola tree ;
Soft and pliant are its branches ,
With the glossiness of tender beauty .
I should rejoice to be like you , [O tree] , without consciousness .

In the low , damp grounds is the carambola tree ;
Soft and delicate are its flowers ,
With the glossiness of its tender beauty .
I should rejoice to be like you , [O tree] , without a family .

In the low , damp grounds is the carambola tree ;
Soft and delicate is its fruit ,
With the glossiness of its tender beauty .
I should rejoice to be like you , [O tree] , without a household .

 


 

149.  匪風  FEI FENG

匪風發兮、匪車偈兮、顧瞻周道、中心怛兮。

匪風飄兮、匪車嘌兮。
顧瞻周道、中心弔兮。

誰能亨魚、溉之釜鬵。
誰將西歸、懷之好音。

Not for the violence of the wind ;
Not for a rushing motion of a chariot ; --
But when I look to the road to Zhou ,
Am I pained to the core of my heart .

Not for the whirlwind ;
Not for the irregular motion of a chariot ; --
But when I look to the road to Zhou ,
Am I sad to the core of my heart .

Who can cook fish ?
I will wash his boilers for him .
Who will loyally go to the west ?
I will cheer him with good words .

曹風  (THE ODES OF CAO)

150.  蜉蝣  FU YOU

蜉蝣之羽、衣裳楚楚。
心之憂矣、於我歸處。

蜉蝣之翼、采采衣服。
心之憂矣、於我歸息。

蜉蝣掘閱、麻衣如雪。
心之憂矣、於我歸說。

The wings of the ephemera ,
Are robes , bright and splendid .
My heart is grieved ; --
Would they but come and abide with me !

The wings of the ephemera ,
Are robes , variously adorned .
My heart is grieved ; --
Would they but come and rest with me !

The ephemera bursts from its hole ,
With a robe of hemp like snow .
My heart is grieved ; --
Would they but come and lodge with me !

 


 

151.  候人  HOU REN

彼候人兮、何戈與祋。
彼其之子、三百赤芾。

維鵜在梁、不濡其翼。
彼其之子、不稱其服。

維鵜在梁、不濡其咮。
彼其之子、不遂其媾。

薈兮蔚兮、南山朝隮。
婉兮孌兮、季女斯飢。

Those officers of escort ,
Have their carriers of lances and halberds .
But these creatures ,
With their three hundred red covers for the knees ! --

The pelican is on the dam ,
And will not wet his wings !
These creatures ,
Are not equal to their dress !

The pelican is on the dam ,
And will not wet his beak !
These creatures ,
Do not respond to the favour they enjoy .

Extensive and luxuriant is the vegetation ,
And up the south hill in the morning rise the vapours .
Tender is she and lovely ,
But the young lady is suffering from hunger .

 


 

152.  鳲鳩  SHI JIU

鳲鳩在桑、其子七兮。
淑人君子、其儀一兮。
其儀一兮、心如結兮。

鳲鳩在桑、其子在梅。
淑人君子、其帶伊絲。
其帶伊絲、其弁伊騏。

鳲鳩在桑、其子在棘。
淑人君子、其儀不忒。
其儀不忒、正是四國。

鳲鳩在桑、其子在榛。
淑人君子、正是國人。
正是國人、胡不萬年。

The turtle dove is in the mulberry tree ,
And her young ones are seven .
The virtuous man , the princely one ,
Is uniformly correct in his deportment .
He is uniformly correct in his deportment ,
His heart is as if it were tied to what is correct .

The turtle dove is in the mulberry tree ,
And her young ones are in the plum tree .
The virtuous man , the princely one ,
Has his girdle of silk .
His girdle is of silk ,
And his cap is of spotted deer-skin .

The turtle dove is in the mulberry tree ,
And her young ones are in the jujube tree .
The virtuous man , the princely one ,
Has nothing wrong in his deportment .
He has nothing wrong in his deportment ,
And thus he rectifies the four quarters of the State .

The turtle dove is in the mulberry tree ,
And her young ones are in the hazel tree .
The virtuous man , the princely one ,
Rectifies the people of the State .
He rectifies the people of his State : --
May he continue for ten thousand years !

 


 

153.  下泉  XIA QUAN

冽彼下泉、浸彼苞稂。
愾我寤嘆、念彼周京。

冽彼下泉、浸彼苞蕭。
愾我寤嘆、念彼京周。

冽彼下泉、浸彼苞著。
愾無寤歎、念彼京師。

芃芃黍苗、陰雨膏之。
四國有王、郇伯勞之。

Cold come the waters down from that spring ,
And overflow the bushy wolf's-tail grass ,
Ah me ! I awake and sigh ,
Thinking of that capital of Zhou .

Cold come the waters down from that spring ,
And overflow the bushy southernwood ,
Ah me ! I awake and sigh ,
Thinking of that capital of Zhou .

Cold come the waters down from that spring ,
And overflow the bushy divining plants,
Ah me ! I awake and sigh ,
Thinking of that capital-city .

Beautifully grew the fields of young millet ,
Enriched by fertilizing rains .
The States had their sovereign ,
And there was the chief of Xun to reward their princes .

豳風  (THE ODES OF BIN)

154.  七月  QI YUE

七月流火、九月授衣。
一之日觱發、二之日栗烈。
無衣無褐、何以卒歲。
三之日于耜、四之日舉趾。
同我婦子、饁彼南畝、田畯至喜。

七月流火、九月授衣。
春日載陽、有鳴倉庚。
女執懿筐、遵彼微行、爰求柔桑。
春日遲遲、采蘩祁祁。
女心傷悲、殆及公子同歸。

七月流火、八月萑葦。
蠶月條桑、取彼斧斨、以伐遠揚、猗彼女桑。
七月鳴鵙、八月載績。
載玄載黃、我朱孔陽、為公子裳。

四月秀葽、五月鳴蜩。
八月其穫、十月隕蘀。
一之日于貉、取彼狐狸、為公子裘。
二之日其同、載纘武功、言私其豵、獻豜于公。

五月斯螽動股、六月莎雞振羽。
七月在野、八月在宇、九月在戶。
十月蟋蟀、入我床下。
穹窒熏鼠。
塞向墐戶。
嗟我婦子、曰為改歲、入此室處。

六月食鬱及薁、七月亨葵及菽。
八月剝棗、十月穫稻。
為此春酒、以介眉壽。
七月食瓜、八月斷壺、九月叔苴、采荼薪樗。
食我農夫。

九月築場圃、十月納禾稼。
黍稷重穋、禾麻菽麥。
嗟我農夫、我稼既同、上入執宮功。
晝爾于茅、宵爾索綯。
亟其乘屋、其始播百穀。

二之日鑿冰沖沖、三之日納于凌陰。
四之日其蚤、獻羔祭韭。
九月肅霜、十月滌場。
朋酒斯響、曰殺羔羊。
躋彼公堂、稱彼兕觥、萬壽無疆。

In the seventh month , the Fire Star passes the meridian ;
In the 9th month , clothes are given out .
In the days of [our] first month , the wind blows cold ;
In the days of [our] second , the air is cold ; --
Without the clothes and garments of hair ,
How could we get to the end of the year ?
In the days of [our] third month , they take their ploughs in hand ;
In the days of [our] fourth , they take their way to the fields .
Along with my wife and children ,
I carry food to them in those south-lying acres .
The surveyor of the fields comes , and is glad .

In the seventh month , the Fire Star passes the meridian ;
In the ninth month , clothes are given out .
With the spring days the warmth begins ,
And the oriole utters its song .
The young women take their deep baskets ,
And go along the small paths ,
Looking for the tender [leaves of the] mulberry trees .
As the spring days lengthen out ,
They gather in crowds the white southernwood .
That young lady's heart is wounded with sadness ,
For she will [soon] be going with one of our princess as his wife .

In the seventh month , the Fire Star passes the meridian ;
In the eighth month are the sedges and reeds .
In the silkworm month they strip the mulberry branches of their leaves ,
And take their axes and hatchets ,
To lop off those that are distant and high ;
Only stripping the young trees of their leaves .
In the seventh month , the shrike is heard ;
In the eighth month , they begin their spinning ; --
They make dark fabrics and yellow .
Our red manufacture is very brilliant ,
It is for the lower robes of our young princes .

In the fourth month , the Small grass is in seed .
In the fifth , the cicada gives out its note .
In the eighth , they reap .
In the tenth , the leaves fall .
In the days of [our] first month , they go after badgers ,
And take foxes and wild cats ,
To make furs for our young princes .
In the days of [our] second month , they have a general hunt ,
And proceed to keep up the exercises of war .
The boars of one year are for themselves ;
Those of three years are for our prince .

In the fifth month , the locust moves its legs ;
In the sixth month , the spinner sounds its wings .
In the seventh month , in the fields ;
In the eighth month , under the eaves ;
In the ninth month , about the doors ;
In the tenth month , the cricket
Enters under our beds .
Chinks are filled up , and rats are smoked out ;
The windows that face [the north] are stopped up ;
And the doors are plastered .
' Ah ! our wives and children ,
' Changing the year requires this :
Enter here and dwell . '

In the sixth month they eat the sparrow-plums and grapes ;
In the seventh , they cook the Kui and pulse ,
In the eighth , they knock down the dates ;
In the tenth , they reap the rice ;
And make the spirits for the spring ,
For the benefit of the bushy eyebrows .
In the seventh month , they eat the melons ;
In the eighth , they cut down the bottle-gourds ;
In the ninth , they gather the hemp-seed ;
They gather the sowthistle and make firewood of the Fetid tree ;
To feed our husbandmen .

In the ninth month , they prepare the vegetable gardens for their stacks ,
And in the tenth they convey the sheaves to them ;
The millets , both the early sown and the late ,
With other grain , the hemp , the pulse , and the wheat .
' O my husbandmen ,
Our harvest is all collected .
Let us go to the town , and be at work on our houses .
In the day time collect the grass ,
And at night twist it into ropes ;
Then get up quickly on our roofs ; --
We shall have to recommence our sowing . '

In the days of [our] second month , they hew out the ice with harmonious blows ;
And in those of [our] third month , they convey it to the ice-houses ,
[Which they open] in those of the fourth , early in the morning ,
Having offered in sacrifice a lamb with scallions .
In the ninth month , it is cold , with frost ;
In the tenth month , they sweep clean their stack-sites .
The two bottles of spirits are enjoyed ,
And they say , ' Let us kill our lambs and sheep ,
And go to the hall of our prince ,
There raise the cup of rhinoceros horn ,
And wish him long life , -- that he may live for ever . '

 


 

155.  鴟鴞  CHI XIAO

鴟鴞鴟鴞、既取我子、無毀我室。
恩斯勤斯、鬻子之閔斯。

迨天之未陰雨、徹彼桑土、綢繆牖戶。
今女下民、或敢侮予。

予手拮据、予所捋荼、予所蓄租、予口卒瘏、曰予未有室家。

予羽譙譙、予尾翛翛、予室翹翹、風雨所漂搖、予維音嘵嘵。

O owl , O owl ,
You have taken my young ones ; --
Do not [also] destroy my nest .
With love and with toil ,
I nourished them . -- I am to be pitied .

Before the sky was dark with rain ,
I gathered the roots of the mulberry tree ,
And bound round and round my window and door .
Now ye people below ,
Dare any of you despise my house ?

With my claws I tore and held .
Through the rushes which I gathered ,
And all the materials I collected ,
My mouth was all sore ; --
I said to myself , ' I have not yet got my house complete . '

My wings are all-injured ;
My tail is all-broken ;
My house is in a perilous condition ;
It is tossed about in the wind and rain : --
I can but cry out with this note of alarm .

 


 

156.  東山  DONG SHAN

我徂東山、慆慆不歸。
我來自東、零雨其濛。
我東曰歸、我心西悲。
制彼裳衣、勿士行枚。
蜎蜎者蠋、烝在桑野。
敦彼獨宿、亦在車下。

我徂東山、慆慆不歸。
我來自東、零雨其濛。
果臝之實、亦施于宇。
伊威在室、蠨蛸在戶。
町曈鹿場、熠燿宵行。
不可畏也、伊可懷也。

我徂東山、慆慆不歸。
我來自東、零雨其濛。
鸛鳴于垤、婦歎于室。
洒掃穹窒、我征聿至。
有敦瓜苦、烝在栗薪。
自我不見、于今三年。

我徂東山、慆慆不歸。
我來自東、零雨其濛。
倉庚于飛、熠燿其羽。
之子于歸、皇駁其馬。
親結其縭、九十其儀。
其新孔嘉、其舊如之何。

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
When we came from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
When we were in the east , and it was said we should return ,
Our hearts were in the west and sad ;
But there were they preparing our clothes for us ,
As to serve no more in the ranks with the gags .
Creeping about were the caterpillars ,
All over the mulberry grounds ;
And quietly and solitarily did we pass the night ,
Under our carriages .

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
When we came from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
The fruit of the heavenly gourd ,
Would be hanging about our eaves ;
The sowbug would be in our chambers ;
The spiders webs would be in our doors ;
Our paddocks would be deer-fields ;
The fitful light of the glow-worms would be all about .
These thoughts made us apprehensive ,
And they occupied our breasts .

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
On our way back from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
The cranes were crying on the ant-hills ;
Our wives were sighing in their rooms ;
They had sprinkled and swept , and stuffed up all the crevices .
Suddenly we arrived from the expedition ,
And there were the bitter gourds hanging ,
From the branches of the chestnut trees .
Since we had seen such a sight ,
Three years were now elapsed .

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
On our way back from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
The oriole is flying about ,
Now here , now there , are its wings .
Those young ladies are going to be married ,
With their bay and red horses , flecked with white .
Their mothers have tied their sashes ;
Complete are their equipments .
The new matches are admirable ; --
How can the reunions of the old be expressed ?

 


 

157.